แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง Linear equations in two variables (สมการเชิงเส้นสองตัวแปร)

 

Choose correct choice

 


ข้อที่ 1)
Give that 4x-3y=18 and 4x+y=10 then y =? .
-8
-2
2
4

ข้อที่ 2)
Given that 5x-y=5 and 3x-5y=-19 ,therefore x =? .
\(5\)
\(2\)
\(\frac{7}{11}\)
\(\frac{3}{11}\)

ข้อที่ 3)
Given that p-3q=7 and 2p=q-1,then q=?.
-3
-2
2
3

ข้อที่ 4)
The following equations are linear equations in two variables except
\(2x+7y=9\)
\(5y-x+3=0\)
\(3x+2xy=5\)
\(y=\frac{1}{2}x-3\)

ข้อที่ 5)
Given that 4x+5y=26 , find the value of x when y=6 .
-1
0.4
1
6

ข้อที่ 6)
Aroon has 4000 baht.He spends all his money on buying x T-shirts that cost 200 Baht each y pairs of shoes that cost 1000 Baht per pair. The equations that ralates x and y is
10x+5y=4
x+5y=2
x+5y=10
x+5y=20

ข้อที่ 7)
The cost of pencil  and  a mathematics notebooks are 12 Baht and 25 Baht respectively. Wisan paid 222 Baht for x pencils and y mathematics notebooks.The equations that relates x and y is
x+y=22.2
1.2x+2.5y=2.22
120x+25y=222
12x+25y=222

ข้อที่ 8)
Given that 3y=4x-8.when x=-7,y=?
-36
-20
-12
36


ข้อที่ 9)
Given that 9x-2y+4=0. when x=4,y=?
40
20
-20
-40


ข้อที่ 10)
Given that  8t=3k and t-k=-60, then t+k=?
36
60
96
132


เป็นภาษาอังกฤษน่ะครับ ไม่ยากครับ ยังไงก็หัดทำดูน่ะครับ คำศัพท์พื้นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลออกทุกตัวน่ะครับ...ลองทำดู...สู้ๆๆ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙:๕๙ น.)