การขนานกันของเวกเตอร์

การขนานกันของเวกเตอร์จะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ

1.การขนานกันแบบมีทิศทางเดียวกัน

จากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์  \(\bar{u}\)   และ   \(\bar{v}\)    เป็นเวกเตอร์ที่ขนานกันและเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันด้วยและถ้าสังเกตไปอีกจะเห็นว่า \(\bar{v}\)    มีขนานเป็น 2 เท่าของ   \(\bar{u}\)    ดังนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างสองเวกเตอร์นี้คือ  \(\bar{v}=2\bar{u}\)    ถ้าเวกเตอร์ใดๆขนานกันเราสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์นั้นด้วยสมการได้เสมอ

2.การขนานกันแบบมีทิศทางตรงกันข้าม

จากรูปจะเห็นว่าเป็นเวกเตอร์ที่ขนานก้ันแต่เป็นการขนานกันที่มีทิศทางตรงกันข้าม

ถ้าเรามี \(\bar{u}\)   เวกเตอร์   \(-\bar{u}\)    คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับกับ   \(\bar{u}\)  แต่มี

ทิศทางตรงข้ามกัน

จากรูปข้างบนจะเห็นว่า \(\bar{v}\)    มีขนาดเป็น 3 เท่าของ    \(\bar{u}\)    แต่มีทิศทางตรงกันข้ามจะได้ว่าสองเวกเตอร์นี้มีความสัมพันธ์คือ   \(\bar{v}=-3\bar{u}\)

สรุป คือการขนานกันของเวกเตอร์มี 2 แบบคือ ขนานกันแบบทิศทางเดียวกันและขนานกันแบบทิศทางตรงกันข้าม

ให้ \(\bar{u}\)    เป็นเวกเตอร์ใดๆ

\(2\bar{u}\)    คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นสองเท่าของ    \(\bar{u}\)   และมีทิศทางเดียวกันกับ   \(\bar{u}\)

\(-4\bar{u}\)    คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นสี่เท่าของ   \(\bar{u}\)   แต่มีทิศทางตรงกันข้าม   \(\bar{u}\)

\(\frac{1}{3}\bar{u}\)   คือเวกเตอร์ที่ีมีขนาดหนึ่งในสามของ   \(\bar{u}\)   และมีทิศทางเดียวกัน

\(-\frac{1}{5}\bar{u}\)   คือเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งในห้าของ   \(\bar{u}\)   แต่มีทิศทางตรงกันข้าม

ติดต่อ 0988281419 หรือ wisanu.kkung@gmail.com