การคล้ายกันของเอกนาม

เอกนามสองเอกนาม จะคล้ายกันก็ต่อเมื่อ เอกนามสองเอกนามนั้นเป็นเอกนามที่มีตัวแปรชุดเดียวกัน

ตัวอย่าง เช่น    7x  คล้ายกับ  5x ,-3x , 4x ,52x

8xy  คล้ายกับ -90xy , 12xy

12mn คล้ายกับ 4mn ,  8mn ,-12mn

เป็นต้น

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com