แบบฝึกหัดเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิต

 เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตอย่างเดียวครับเอาไว้ฝึกทำ  ไม่ยากมากเหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เอาไว้สำหรับฝึกทำเพื่อใช้เตรียมตัวในการสอบในห้องเรียน หรือใช้ในการสอบ o-net ก็ได้ครับ สำหรับใครที่ทำไม่ได้ก็คอมเม้นต์ทิ้งไว้ได้คร้บ ไม่ยาก น่าจะทำเองได้ 

สำหรับใครที่อยากทำข้อสอบได้อย่างน้อยก็ต้องจำสูตรในการหาค่าเฉลี่ยให้ได้  ซึ่งก็คือ

\(\overline{x}=\frac{\sum{x}}{N}\)

ซึ่งเมื่อจำสูตรได้แล้วอ่านโจทย์ดีๆแล้วแทนค่าต่างๆลงไปในสูตรแค่นี้ก็หาคำตอบได้แล้ว ไม่มีอะไรยุ่งยากสำหรับใครที่ต้องการฝึกฝนเพิ่มเติมก็ไปอ่านตามลิงค์นี้ก่อน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ผมได้ยกตัวอย่างและเขียนไว้ให้อ่านอย่างละเอียดแล้ว

หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับ ดาวน์โหลดใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับ สำหรับครูก็ใช้ในการสอนในห้องเรียน นักเรียนใช้ฝึกฝนตัวเอง ห้ามเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ส่วนตน เว็บนี้ให้ความรู้เป็นวิทยาทานเท่านั้น....

ตัวอย่างข้อสอบครับไม่ยากมากสามารถใช้ฝึกฝนตนเองได้

1.ก าหนด x แทนจ านวนเต็มใด ๆ ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 8, x –3, 12, 10, x + 1, 13, x + 4 ถ้า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 12 จงหาค่าของ x 

2.คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 13 คน เท่ากับ 18 คะแนน ต่อมามีนกัเรียนในกลุ่มน้ีลาออกไป 1คน ทา ให้ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เหลือเท่ากับ 17.5 คะแนน จงหาว่านักเรียนที่ลาออกไปมีคะแนนเท่าไร

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com