ค้นหา

มัธยฐาน(median)

กำหนดข้อมูลชุดหนึ่งมาให้ มัธยฐานของข้อมูลชุดนั้น คือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมด โดยต้อง

เรียงข้อมูลก่อน อาจจะเรียงจากมากไปหาน้อยหรือ เรียงจากน้อยไปหามากก็ได้ ยกตัวอย่าง เช่น

ตัวอย่างที่ 1 จงหาค่ามัธยฐานของข้อมูลต่อไปนี้  4, 5, 7, 4, 8, 8 ,9, 5, 3, 7, 9

วิธีทำ ก่อนที่จะหามัธยฐานของข้อมูลได้ต้องนำข้อมูลมาเรียงกันก่อน อาจจะเรียงจากน้อยไปหามาก หรือ  จากมากไปหาน้อยก็ได้ครับ แต่ผมจะเรียงจากนอ้ยไปหามากครับ

3 ,4, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 9

จะเห็นว่าข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมด คือ 7

ดังนั้นมัธยฐานคือ 7  ครับ ง่ายมากเลยเรื่องนี้

ตัวอย่างที่ 2 จงหาค่ามัธยฐานของ   8 ,7, 9 ,17, 14, 10, 12

วิธีทำ นำข้อมูลมาเรียงกันก่อนครับ จะได้

7, 8 ,9 ,10 ,12, 14, 17

จะเห็นว่าข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมด คือ 10

ดังนั้นมัธยฐานคือ 10  ครับ ง่ายมากเลยเรื่องนี้

ตัวอย่างที่ 3 จงหาค่ามัธยฐานของ   8 ,7, 9 ,17, 14, 10, 12,19

วิธีทำ นำข้อมูลมาเรียงกันก่อนครับ จะได้

7, 8 ,9 ,10 ,12, 14, 17,19

จะเห็นว่าข้อมูลที่อยู่ตรงกลางมีสองตัวคือ 10 กับ 12 ดังนั้นในการหามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือต้องหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลสองตัวนี้คือ นำมาบวกกันแล้วหารด้วยสอง  จะได้

\(\frac{10+12}{2}\)

\(=11\)

ดังนัั้นมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือ  11  ครับ

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com