=5) { currentGrade="D"; currentComment=" ทำได้น้อยมาก ควรปรับปรุง"; } if (i> =6)..." />

การบวกจำนวนเต็ม

แบบฝึกออนไลน์เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม

วันนี้นำเสนอแบบทดสอบเกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็มครับ  ก่อนที่จะทำแบบฝึกหัด แนะนำให้ไปอ่านเรื่อง การบวกจำนวนเต็ม ที่ลิงค์นี้ก่อนครับ การบวกจำนวนเต็ม เริ่มทำกันเลยครับ...ไปเลย

คำสั่ง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

 


ข้อที่ 1)
12+14
26
27
28
29

ข้อที่ 2)
(-1)+(-2)
1
-1
3
-3

ข้อที่ 3)
(-13)+(-64)
-76
-77
76
77

ข้อที่ 4)
(-15)+5
20
-20
10
-10

ข้อที่ 5)
34+(-24)
58
-58
10
-10

ข้อที่ 6)
(-100)+100
0
200
-200
หาค่าไม่ได้

ข้อที่ 7)
(-100)+(-100)
0
-200
200
หาค่าไม่ได้

ข้อที่ 8)

(-41)+40+(-2)

-3
3
-83
83


ข้อที่ 9)
(-16)+16+(-16)
-16
-32
48
56


ข้อที่ 10)
(-4)+(-34)+(-3)
41
-41
14
-14


Pin It