แบบทดสอบonline หัดทำข้อสอบออนไลน์

สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ต้องการทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ออนไลน์ สามารถไปตามลิงค์นี้ได้ครับ www.quiz.mathpaper.net  เป็นเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บลูกที่ผมแยกออกไปทำใหม่เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการดูแล  สามารถเข้าไปทำเพื่อเป็นการประเมินความรู้ของตนเองได้  ข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัยจำนวน 4 ตัวเลือก มีทั้งข้อที่ง่ายและข้อที่ยาก  มีข้อสอบที่เป็นข้อสอบ o-net และข้อสอบ Pat 1

***ลิงก์ดาวน์โหลดข้อสอบคณิตศาสตร์

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1) ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ \(x+8=49\)

    40


    41


    42


    43


ข้อที่ 2) ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ  \(a-9=34\)

    40


    41


    42


    43


ข้อที่ 3) ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ  \(3z=39\)

     12


     13


     14


     15


ข้อที่ 4) ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ  \(\frac{a}{8}=13\)

     101


     102


     103


     104


ข้อที่ 5) ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ \(3x-1=11\)

     2


     3


     4


     5


ข้อที่ 6) ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ \(15x+5=20\)

     0


     1


     2


     3


ข้อที่ 7)  ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ  \(6y+13=49\)

     6


     7


     8


     9


ข้อที่ 8)  ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ  \(2x-8=26\)

     16


     17


     18


     19


ข้อที่ 9) ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ  \(18=3x-6\)

     6


     7


     8


     9


ข้อที่ 10) ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ  \(29=14+5a\)

     2


    3


    4


    5


ข้อที่ 11) ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ \(\frac{3}{4}b+3=33\)

      38


      39


      40


      41


ข้อที่ 12) ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ \( 8+\frac{1}{3}a=75\)

    200


    201


    202


    203


ข้อที่ 13) ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ \(\frac{2}{3}x-5=11\)

     23


     24


     25

 
     26


ข้อที่ 14)  ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ  \(\frac{3k}{2}+5=17\)

     6 


     7


     8


     9


ข้อที่ 15) ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ  \(\frac{1}{12}a+\frac{2}{3}=\frac{5}{6}\)

    1


    2


    3


    4


ข้อที่ 16) ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ \(6a-\frac{3}{5}=\frac{12}{5}\)

    \(1\)


     \(\frac{1}{3}\)


     \(\frac{2}{3}\)


     \(\frac{1}{2}\)


ข้อที่ 17) ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ \(4(x+2)=16\)

    0


    1


    2


    3


ข้อที่ 18)  ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ  \(\frac{3+x}{6}=5\)

     27


     28


     29


     30


ข้อที่ 19)  ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ  \(\frac{3}{10}(p-5)=6\)

    22


    23


    24


    25


ข้อที่ 20) ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของสมการ  \(6(5+2c)=42\)

    1


    2


    3


    4


Pin It

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง 
ตัวประกอบของจำนวนนับ

คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)  96 แยกตัวประกอบได้ตามข้อใด

    \(3\times 8\times 4\)


    \( 3 \times 32\)


    \(6\times 16\)


    \( 3\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2\)


ข้อที่ 2) \(2^{2}\times 3\times 5^{3}\) เป็นการแยกตัวประกอบของจำนวนใด

    1,200


    1,500


    1,650


    1,800


ข้อที่ 3) พิจารณาการแยกตัวประกอบของจำนวนต่อไปนี้

\(60=2\times 2\times 2\times 3\times 5\)

\(70=2\times 5\times 7\)

\(40=2\times 2\times 2\times 5\)

ห.ร.ม. ตรงกับข้อใด

     \(2\times 5\)


     \(2\times 2\times 5\)


     \(2\times 2\times 3\times 5\)


     \(2\times 2\times 2\times 3\times 5\times 7\)


ข้อที่ 4) มีลวด 3 เส้น ยาว 8 เมตร  10 เมตร และ 12 เมตร  ต้องการตัดให้ยาวเท่าๆกัน และยาวมากที่สุด จะต้องหาคำตอบด้วยวิธีใด

     ค.ร.น.


     ห.ร.ม.


     แยกตัวประกอบ


     บัญญัติไตรยางค์


ข้อที่ 5) ข้อใดไม่ถูกต้อง

     2 มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 และ 2


     5 มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 และ 5


     7 มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 และ 7


     12 มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 และ 12


ข้อที่ 6) จำนวนใดบ้างเป็นตัวประกอบเฉพาะของ 18

     1,2


     2,3


     1,3


     1,2,3


ข้อที่ 7)  พิจารณาข้อความต่อไปนี้

1. 56 แยกตัวประกอบได้เป็น \(2^{3}\times 7\)

2. 108 แยกตัวประกอบได้เป็น \(2^{3}\times 3^{2}\)

3. 18 แยกตัวประกอบได้เป็น \(3^{2}\times 2\)

ข้อใดถูกต้อง

     ข้อ 1,2


     ข้อ 1,3


     ข้อ 2,3


     ข้อ 1,2,3


ข้อที่ 8)  ห.ร.ม. ของ 18  24  และ 30  คือจำนวนใด

     2


     4


     6


     8


ข้อที่ 9) ข้อใด ไม่มี ห.ร.ม. เท่ากับ 18

     45  108


     54  126


     18   36


     36   90


ข้อที่ 10)  15, 24, 45  มี ห.ร.ม. และ ค.ร.น. มีค่าต่างกันเท่าใด

     257


    280


    300


    357


ข้อที่ 11)  ค.ร.น. ของ 20  25  และ 30  คือข้อใด

      150


      200


      250


      300


ข้อที่ 12) 48, 72, 108 ค.ร.น. มีค่ามากกว่า ห.ร.ม. กี่เท่า

    32 เท่า


    34 เท่า


    36 เท่า


    38 เท่า


ข้อที่ 13) ตัวประกอบร่วมของ 12 และ 16  คือข้อใด

     1,2,3


     1,2,4


     1,2,8

 
     1,2,3,4


ข้อที่ 14)  \(\frac{1}{9}+\frac{1}{5}+\frac{1}{3}\)  การหาผลลัพธ์ของเศษส่วนนี้ ต้องทำตัวส่วนให้มีค่าเท่ากัน โดยใช้การหา ค.ร.น. มาช่วย ซึ่งจะได้ตัวส่วนมีค่าเท่าใด

     15


     45


     90


     115


ข้อที่ 15) จำนวนใดมี ค.ร.น. เป็น 150

    6,12


    10,30


    5,50


    6,25


ข้อที่ 16) 13 เป็น ห.ร.ม. ของ \(117, \square ,273 \) ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง

    123


     132


     143


     253


ข้อที่ 17) แม่จะต้องมีเงินอย่างน้อยที่สุดเท่าไร หากต้องการแบ่งให้ลูกไม่ว่าจะเป็นครั้งละ 60 บาท หรือ 90 บาท หรือ 100 บาท แล้วเงินหมดพอดี

    800 บาท


    900 บาท


    1,000 บาท


    1,100 บาท


ข้อที่ 18)  มีรถ 3 คัน รถคันแรกเติมน้ำมันทุก 4 วัน  รถคันที่สองต้องเติมน้ำมันทุก 6 วัน  และรถคันที่สามต้องเติมน้ำมันทุก 8 วัน ถ้ารถทั้งสามคันเติมน้ำมันพรัอมกัน เมื่อวันที่ 3  ตุลาคม วันที่เท่าไรที่รถทั้งสามคันจะมีโอกาสเติมน้ำมันพร้อมกันอีกครั้ง

     20 ตุลาคม


     25 ตุลาคม


     27 ตุลาคม


     1 พฤศจิกายน


ข้อที่ 19)  มีลวดอยู่ 3 เส้น ยาว 24  เมตร   56  เมตร และ 48 เมตร นำลวดมาตัดเป็นเส้นสั้นๆ เท่ากันให้ยาวที่สุด และไม่เหลือเศษจะได้ลวดยาวเส้นละกี่เมตร และจำนวนทั้งหมดกี่เส้น

    เส้นละ 8 เมตร จำนวน 16 เส้น


    เส้นละ 6 เมตร จำนวน 18 เส้น


    เส้นละ 4 เมตร จำนวน 25 เส้น


    เส้นละ 2 เมตร จำนวน 47 เส้น


ข้อที่ 20) มีการตีระฆัง 3 ใบ ทุก 12 นาที  15 นาที และ 20 นาที เมื่อระฆังทั้ง 3 ใบ เริ่มตีพร้อมกันเวลา 8:00 น. ในเวลาใดที่ระฆังทั้ง 3 ใบ จะตีพร้อมกันอีก

    8:45 น.


    9:00 น.


    9:15 น.


    9:30 น.


Pin It

แบบฝึกออนไลน์เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม

วันนี้นำเสนอแบบทดสอบเกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็มครับ  ก่อนที่จะทำแบบฝึกหัด แนะนำให้ไปอ่านเรื่อง การบวกจำนวนเต็ม ที่ลิงค์นี้ก่อนครับ การบวกจำนวนเต็ม เริ่มทำกันเลยครับ...ไปเลย

คำสั่ง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

 


ข้อที่ 1)
12+14
26
27
28
29

ข้อที่ 2)
(-1)+(-2)
1
-1
3
-3

ข้อที่ 3)
(-13)+(-64)
-76
-77
76
77

ข้อที่ 4)
(-15)+5
20
-20
10
-10

ข้อที่ 5)
34+(-24)
58
-58
10
-10

ข้อที่ 6)
(-100)+100
0
200
-200
หาค่าไม่ได้

ข้อที่ 7)
(-100)+(-100)
0
-200
200
หาค่าไม่ได้

ข้อที่ 8)

(-41)+40+(-2)

-3
3
-83
83


ข้อที่ 9)
(-16)+16+(-16)
-16
-32
48
56


ข้อที่ 10)
(-4)+(-34)+(-3)
41
-41
14
-14


Pin It

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง Linear equations in two variables (สมการเชิงเส้นสองตัวแปร)

Choose correct choice


ข้อที่ 1)
Give that 4x-3y=18 and 4x+y=10 then y =? .
-8
-2
2
4

ข้อที่ 2)
Given that 5x-y=5 and 3x-5y=-19 ,therefore x =? .
\(5\)
\(2\)
\(\frac{7}{11}\)
\(\frac{3}{11}\)

ข้อที่ 3)
Given that p-3q=7 and 2p=q-1,then q=?.
-3
-2
2
3

ข้อที่ 4)
The following equations are linear equations in two variables except
\(2x+7y=9\)
\(5y-x+3=0\)
\(3x+2xy=5\)
\(y=\frac{1}{2}x-3\)

ข้อที่ 5)
Given that 4x+5y=26 , find the value of x when y=6 .
-1
0.4
1
6

ข้อที่ 6)
Aroon has 4000 baht.He spends all his money on buying x T-shirts that cost 200 Baht each y pairs of shoes that cost 1000 Baht per pair. The equations that ralates x and y is
10x+5y=4
x+5y=2
x+5y=10
x+5y=20

ข้อที่ 7)
The cost of pencil  and  a mathematics notebooks are 12 Baht and 25 Baht respectively. Wisan paid 222 Baht for x pencils and y mathematics notebooks.The equations that relates x and y is
x+y=22.2
1.2x+2.5y=2.22
120x+25y=222
12x+25y=222

ข้อที่ 8)
Given that 3y=4x-8.when x=-7,y=?
-36
-20
-12
36


ข้อที่ 9)
Given that 9x-2y+4=0. when x=4,y=?
40
20
-20
-40


ข้อที่ 10)
Given that  8t=3k and t-k=-60, then t+k=?
36
60
96
132


Pin It

แบบฝึกออนไลน์เรื่อง รากที่สอง(square root)

คำสั่ง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว


ข้อที่ 1)
รากที่สองของ 4 คือ
2 และ -2
2
-2
\(\sqrt{2}\)

ข้อที่ 2)
รากที่สองของ 81 คือ
9
-9
9 และ -9
\(\sqrt{9}\)

ข้อที่ 3)
รากที่สองของ \(\frac{16}{100}\) คือ
\( \frac{4}{10}\)
\(-\frac{4}{10}\)
\(\frac{4}{10} \) และ \(-\frac{4}{10}\)
\(\sqrt{40}\)

ข้อที่ 4)
รากที่สองของ 0.25  คือ
5
-5
0.5
-0.5 และ 0.5

ข้อที่ 5)
รากที่สองของ 169 คือ
13
-13
13 และ -13
ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6)
จงหาค่าของ \(\sqrt{121}\)
11
-11
11 และ -11
ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7)
จงหาค่าของ \(\sqrt{1.44}\)
12
-12
1.2
-1.2

ข้อที่ 8)

จงหาค่าของ \(\sqrt{8}\)

\(2\sqrt{2}\)
\(3\sqrt{3}\)
2
4


ข้อที่ 9)
จงหาค่าของ \(\sqrt{1000}\)
10
100
\(10\sqrt{10}\)
\(\sqrt{10}\)


ข้อที่ 10)
จงหาค่าของ \( \sqrt{\frac{8}{125}}\)
\(\frac{4}{5}\)
\(\frac{2}{5}\)
\(\frac{2\sqrt{2}}{5\sqrt{5}}\)
\(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\)


Pin It