ให้ \(P\) และ \(Q\) เป็นพหุนาม โดยที่ \(Q\neq 0 \) จะเรียก \(\frac{P}{Q}\) ว่าเศษส่วนของพหุนามที่มี

\( P \) เป็นตัวเศษ และ \(Q\) เป็นตัวส่วน เช่น

\( \frac{3x+8}{x^{2}-9x} \)  เมื่อ \(x^{2}-9x \neq 0 \)

สำหรับ นิพจน์ เช่น \(7x+5 \) สามารถเขียนได้เป็น \(\frac{7x+5}{1} \) จึงเป็นเศษส่วนของพหุนามด้วย

พิจารณาเศษส่วนของพหุนาม \(\frac{4x-12}{3x^{2}-9x}\) ซึ่งเขียนในรูปเศษส่วนของพหุนามอีกแบบหนึ่งได้ดังนี้

\(\frac{4x-12}{3x^{3}-9x} = \frac{4x-4\cdot 3}{3\cdot x \cdot x -\cdot 3 \cdot 3 \cdot x} =\frac{4(x-3)}{3x(x-3)}=\frac{4}{3x}\)

เรียก \(\frac{4}{3x}\) ว่าเศษส่วนของพหุนามในรูปผลสำเร็จของ \(\frac{4x-12}{3x^{2}-9x}\)

สำหรับในบทเศษส่วนของพหุนามนี้เราก็จะได้เรียนตามหัวข้อต่างๆดังนี้  ก็ไปตามลิงค์ที่ผมได้ทำให้ได้เลยครับ บทนี้ไม่ยากครับ ตั้งใจอ่านและทำแบบฝึกหัดเยอะครับ

Pin It