ค้นหา

ตารางแจกแจงความถี่ข้อมูลเป็นอันตรภาคชั้น

ตารางแจกแจงความถึ่ข้อมูลเป็นอันตรภาคชั้น เป็๋นการนำเสนอข้อมูลอีกอย่างหนึ่ง โดยนำข้อมูลมาแบ่งออก

เป็นช่วงๆ แต่ละช่วงของข้อมูลที่แบ่งเรียกว่า อันตรภาคชั้น   การสร้างตารางแจกแจงความถี่ข้อมูลเป็นอันตรภาคชั้นนั้นมีวิธีการทำดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1 จงนำข้อมูลของคะแนนสอบวิชาคณิตศาตร์ซึ่งมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ของนักเรียน 20 คนต่อไปนี้  ไปสร้างเป็นตารางแจกแจงความถี่ โดยให้มีความกว้างของอันตรภาคชั้น เป็น 5

12  14  18  26  28  17  19  21 22  20

18  16  14  18  18  21  24  25  29 11

ก่อนที่เราจะสร้างตารางแจกความถี่ข้อมูลเป็นอันตรภาคชั้นได้ เราต้องรู้สิ่งต่อไปนี้ก่อน

1. พิสัย

พิสัย = ข้อมูลสูงสุด -  ข้อมูลต่ำสุด

ซึ่งจากข้อมูลคะแนนในโจทย์ข้อมูลสูงสุดคือ 29 ข้อมูลคะแนนต่ำสุด คือ 11

ดังนั้น   พิสัย = 29 - 11 =  18

2.ความกว้างของอันตรภาคชั้น โจทย์กำหนดมาให้ว่าความกว้างของอันตรภาคชั้นต้องเป็น 5

ความกว้างของอันตรภาคชั้น คือ จำนวนของข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในแต่ละอันตรภาคชั้น

3. จำนวนอันตรภาคชั้น

จำนวนอันตรภาคชั้น หาได้จากสูตร

จำนวนอันตรภาคชั้น = พิสัย/ความกว้างของอันตรภาคชั้น =  18/5 = 3.6

ในการคำนวณหาจำนวนอันตรภาคชั้น นั้น ถ้าค่าที่คำนวณออกมาได้นั้น เป็นทศนิยมให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม เช่น 3.6  ปัดขึ้น เป็น 4 เลยครับ

ในการคำนวณหาจำนวนอันตรภาคชั้น นั้น ถ้าค่าที่คำนวณออกมาได้นั้น เป็นจำนวนเต็ม ให้บวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง เช่น คำนวนได้ 6 ให้บวกเพิ่มขึ้น เป็น 7

4. ข้อมูลต่ำสุด ต้องอยู่ในอันตรภาคชั้นแรก เท่านั้น และข้อมูลสูงสุดต้องอยู่ในอันตรภาคชั้นสุดท้าย ครับ

5.ความกว้างของอันตรภาคชั้นในแต่ละชั้นอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ครับ

 

เมื่อได้ค่าพิสัยแล้ว  ได้ค่าจำนวนอันตรภาคชั้นแล้วเราก็เริ่มสร้างตารางแจกแจความถึ่ข้อมูลเป็นอันตรภาคชั้นได้เลยครับ

คะแนนสอบ ความถี่
10-14 4
15-19 7
20-24 5
25-29 4
รวม 20

จากตารางข้างบน อธิบายได้ดังนี้

จากตารางแจกแจงความถี่ข้อมูลเป็นอันตรภาคชั้นนี้ มีทั้งหมด  4  อันตรภาคชั้น

อันตรภาคชั้นที่ 1 คือ ช่วงคะแนน ตั้งแต่  10-14

อันตรภาคชั้นที่ 2 คือ ช่วงคะแนน ตั้งแต่  15-19

อันตรภาคชั้นที่ 3 คือ ช่วงคะแนน ตั้งแต่  20-24

อันตรภาคชั้นที่ 4 คือ ช่วงคะแนน ตั้งแต่  25-29

จากอันตรภาคชั้นที่ 1  แสดงคะแนนทั้งหมด 5 จำนวน คือ 10,11,12,13,14  ซึ่งกล่าวได้ว่า อันตรภาคชั้นที่ 1 นี้มีความกว้างของอันตรภาคชั้นเป็น 5

จากอันตรภาคชั้นที่ 2  แสดงคะแนนทั้งหมด 5 จำนวน คือ 15,16,17,18,19 ซึ่งกล่าวได้ว่า อันตรภาคชั้นที่ 2 นี้มีมีความกว้างของอันตรภาคชั้นเป็น 5  ครับ

อันตรภาคชั้นที่ 1 มีความถี่เท่ากับ  4 นั่นหมายความว่า มีคนสอบได้คะแนนในช่วง 10-14 อยู่ 4 คน

อันตรภาคชั้นที่ 2 มีความถี่เท่ากับ 7 นั่นหมายความว่า มีคนสอบได้คะแนนในช่วง 15-19 อยู่  7 คน

เป็นยังไงบ้างครับพอเข้าใจไหมครับ ทำแบบฝึกหัดเยอะๆน่ะครับ

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com