ค้นหา

ขอบล่าง ขอบบน

พิจารณาตารางแจกแจงความถี่ข้อมูลเป็นอันตรภาคชัั้น ต่อไปนี้

คะแนนสอบ ความถี่ ขอบล่าง ขอบบน
10-14 4 9.5 14.5
15-19 7 14.5 19.5
20-24 5 19.5 24.5
25-29 4 24.5 29.5

ขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่ 1 สามารถหาได้โดยนำข้อมูลต่ำสุดของอันตรภาคชั้นนั้นลบด้วย 0.5   นั่นคือ 10-0.5=9.5

ขอบบนของอันตรภาคชั้นที่ 1 สามารถหาได้โดยนำข้อมูลสูงสุดของอันตรภาคชั้นนั้นบวกด้วย 0.5  นั่นคือ 14+0.5=14.5

ขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่ 2 สามารถหาได้โดยนำข้อมูลต่ำสุดของอันตรภาคชั้นนั้นลบด้วย 0.5  นั่นคือ 15-0.5=14.5

ขอบบนของอันตรภาคชั้นที่ 2 สามารถหาได้โดยนำ้ข้อมูลสูงสุดของอันตรคาคชั้นนั้นบวกด้วย 0.5 นั่นคือ 19+0.5=19.5

ในการหาขอบล่าง ขอบบน ของอันตรภาคชั้นอื่น ก็ทำในทำนองเดียวกันครับ

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com