ค้นหา

ค่ากลางของข้อมูล

ค่ากลางของข้อมูล คือ ตัวแทนที่เป็นค่าที่เหมาะสมของข้อมูลชุดหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น นักเรียนชั้นม.3 จำนวน 10 คน มีน้ำหนักตัวดังนี้ คือ  45,  52,  49,  56  ,48 , 61 , 47 , 52 , 57 , 47 ถ้าเราถามว่านักเรียนชั้น ม.3 ห้องนี้โดยทั่วไปแล้วหนักกี่กิโลกรัม เราจะตอบอย่าง ไร เราจะเอาข้อมูลตัวไหนมาตอบ  ฉนั้นในการที่เราจะตอบคำถามข้อนี้ได้เราต้องหาค่ากลางของข้อมูล ซึ่งเป็นตัวแทนของข้อมูลมาตอบครับ ในการหาค่ากลางข้อของข้อมูลมีหลายวิธี

ตัวอย่างเช่น

    ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com