จุดเริ่มต้น

แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้นเรียนเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 2007 เมื่อครูระดับมัธยมศึกษา สอนวิชาเคมี 2 คน คือ

Jonathan และ Aaron พยายามที่จะหาแนวทางในการช่วยนักเรียนซึ่งมีความจำเป็นต้องขาดเรียนบ่อยครั้งเนื่องจากต้องเข้าแข่งขันกีฬาหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ จนทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน โดยแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากข้อสังเกตที่ว่า

เวลาที่นักเรียนต้องการพบครูจริงๆ คือเวลาที่เขาติดขัดหรือต้องการความช่วยเหลือ เขาไม่ได้ต้องการครูอยู่ในชั้นเรียนกับเขาเพื่อพูดคุย หรือบอกเนื้อหาแก่เขา เพราะเนื้อหานั้นสามารถค้นหาด้วยตัวเองได้

ถ้าครูบันทึกวิดีโอการสอน และให้นักเรียนดูวิดิโอเหล่านั้นเป็นการบ้าน แล้วครูใช้เวลาในชั้นเรียนสำหรับชี้แนะ ช่วยเหลือนักเรียนให้เข้าใจแก่นความรู้สำคัญ หรือช่วยเหลือเมื่อเขามีปัญหาในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจะดีกว่าหรือไม่

จากข้อสังเกตข้างต้นประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงเวบไซด์ต่างๆ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกค์ ฯลฯ เหล่านี้ได้นำไปสู่การปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบกลับด้านชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้านชั้นเรียน (The Flipped Classroom)

ลักษณะสำคัญของการกลับด้านชั้นเรียน

การกลับด้านชั้นเรียนเป็นการปรับเปลี่ยนสิ่งสำคัญ 2 ประการ คือ

1.การปรับปรุงแบบการเรียนการสอน นำสิ่งที่แต่เดิมทำในชั้นเรียนไปทำที่บ้าน และสิ่งที่แต่เดิมถูกมอบหมายให้ทำเป็นการบ้านมาทำในชั้นเรียน

ในการเรียนการสอนแบบเดิมนั้น ครูเป็นผู้บรรยายเนื้อหาต่างๆในชั้นเรียน แล้วมอบหมายงานให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้าน ในขณะที่ทำการบ้านนักเรียนหลายคนอาจจะมีข้อสงสัย ไม่เข้าใจบางอย่าง แต่ไม่มีคนตอบข้อสงสัย หรือคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ จึงไม่สามารถทำการบ้านได้

ในการกลับด้านชั้นเรียนนั้น การบรรยายของครูจะถูกบันทึกเป็นวิดีโอเพื่อให้นักเรียนดูที่บ้านล่วงหน้าในตอนกลางคืน และตอนเช้าเมื่อเข้าชั้นเรียนนักเรียนจะซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆจากวิดีโอที่ดู จากนั้นก็จะทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย โดยมีครูคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ และตอบข้อสงสัยในการทำงาน

2.การปรับจุดเน้นความสำคัญของการเรียนการสอน เป็นการกลับมุมมองจากการให้บทบาทและความสำคัญที่ครูไปให้ความสำคัญที่การเรียนรู้ของผู้เรียน

การปรับรูปแบบการเรียนการสอนข้างต้น ทำให้บทบาทและความสำคัญในชั้นเรียนเปลี่ยนไปจากครูและการบรรยายของครูเป็นการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีครูเป็นผู้คอยช่วยเหลือ แนะนำให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและทำงานต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อการเรียนการสอน

สือการเรียนการสอนสำคัญที่ใช้ในการกลับด้านชั้นเรียนคือ วิดีโอการบรรยายของครู ซึ่งครูผู้สอนอาจจะจัดทำขึ้นเองหรือใช้วิดีโอที่ผู้จัดทำไว้แล้วก็ได้

โอกาศในการเข้าถึงสื่อของนักเรียน

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้านชั้นเรียน คือผู้เรียนต้องมีโอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการเข้าไปดูวิดีโอ โจนาธาน และแอรอน ได้จัดเตรียมวิดีโอไว้ในหลายลักษณะเพื่อให้นักเรียนมีทางเลือก

เช่น

  • ไว้ในเวบไซด์ สำหรับนักเรียนที่รับสัญญาณอินเตอร์จากที่บ้านได้
  • ไว้่ใน server ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง แต่ไม่สามารถรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ ก็สามารถดาวน์โหลดวิดีโอจาก server โรงเรียนไปเปิดดูที่บ้านได้
  • จัดทำเป็นแผ่น DVD สำหรับนักเรียนที่ไม่คอมพิวเตอร์สามารถนำแผ่นนี้ไปเปิดที่เครื่องเล่น DVD ที่บ้านได้

      Pin It