Main menu

นิยามของจำนวนเต็ม

An integer is a number that can be written without a fractional or decimal component. For example, 21, 4, and −2048 are integers; 9.75, 5½, and 2 are not integers. The set of integers is a subset of the real numbers and consists of the natural numbers (0, 1, 2, 3, ...) and the negatives of the non-zero natural numbers (−1, −2, −3, ...).

เป็นนิยามภาษาฝรั่งเขาน่ะครับ ถ้าแปลเป็นไทย ก็คือ จำนวนเต็ม คือจำนวนที่ไม่อยู่ในรูปของ

เศษส่วน(fractional) หรือ ทศนิยม(decimal) ตัวอย่างของจำนวนเต็ม เช่น 21, 4, -2048  เป็นต้น   จำนวนต่อไปนี้ไม่เป็นจำนวนเต็มเช่น 9.75,\(5\frac{1}{2} ,\sqrt{2} \) เป็นต้น จำนวนเต็มเป็นสับเซต(subset)ของจำนวนจริง(real number) ซึ่งประกอบด้วย จำนวนธรรมชาติ(natural numbers) คือ 0,1,2,3,4,.... และจำนวนลบของจำนวนธรรมชาติที่ไม่ใช่ศูนย์ คือ -1,-2,-3,-4,...

อ่านนิยามภาษาฝรั่งแล้วอาจจะงงน่ะครับ แต่เราก็ควรหัดอ่านไว้น่ะครับ ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญมากน่ะครับ  10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังรวมตัวเป็นประชาคมเดียวกัน หรือที่ใช้ชื่อเรียกว่า ประชาคมเอเซียน (asian community)เมื่อเรารวมตัวกันได้ทุกอย่างก็จะเป็นหนึ่งเดียว การติดต่อระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนก็จะมากขึ้นน่ะครับ ทุกคนมีเสรีภาพในการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น ที่นี้การติดต่อสื่อสารจำเป็นต้องมีตัวกลาง ตัวกลางที่สำคัญก็คือภาษานั่นเอง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ทุกคนต้องรู้ เพื่อใช้ในการสื่อสาร ฉนั้นเราต้องหัดไว้บ้างน่ะครับ ผมจะพยายามแทรกคำศัทพ์ภาษาอังกฤษลงไปด้วย เพื่อให้ทุึกคนรู้ว่า อันนี้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไร ....

เข้าเรื่องของเราต่อน่ะครับ เดี่ยวจะสรุปให้ฟังน่ะครับ สรูปก็คือ

จำนวนเต็ม มี 3  ชนิด ด้วยกันคือ

  • จำนวนเต็มบวก(positive integer) ประกอบไปด้วยสมาชิกคือ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...

จำนวนเต็มบวกมีสมาชิกนับไม่ถ้วนครับ จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดคือ 1  แต่จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดไม่มีน่ะครับ เพราะจำนวนเต็มบวกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับ

  • จำนวนลบ(negative integer) ประกอบด้วยสมาชิกคือ -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11,...

จำนวนเต็มลบมาสมาชิกนับไม่ถ้วนน่ะครับ โดยที่จำนวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดคือ -1  จำนวนเต็มลบที่มีค่าน้อยที่สุดหาไม่ได้ครับเพราะจำนวนเต็มลบลดลงเรื่อยๆครับ

  • จำนวนเต็มศูนย์(zero)

จำนวนเต็มศูนย์สำหรับผมแล้วเป็นจำนวนเต็มที่น่าสงสารมากครับ มีสมาชิกอยู่ตัวเดียวไม่มีเพื่อนเลย นั่นก็คือ เลขศูนย์นั่้นเองครับ(0)

ต่อไปเรื่องที่ผมจะเขียนก็คือ

คอยติดตามต่อไปน่ะครับ จะหาเวลาว่างเขียนให้ได้เลย เอาไว้ให้นักเรียน ม.1 ทุกคนได้อ่านน่ะครับ สำคัญมากน่ะครับสำหรับเรื่องที่กล่าวไปข้างต้น ต้องเขาใจและทำให้เป็นน่ะครับ

We have 144 guests and no members online