ความหมายของ สถิติ

สถิติ มีความหมายสองนัย คือ

สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่แทนจำนวนหรือข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราศึกษา เช่น  สถิติปริมาณน้ำมัน  สถิติผลการเรียนของนักเรียน

สถิติ หมายถึง ศาสตร์ที่ว่่าด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูล

ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องที่เราสนใจศึกษา

เราสามารถจำแนกข้อมูลออกเป็น 2  ประเภท คือ

1.ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ใช้แสดงปริมาณ ซึ่งวัดออกมาเป็นจำนวนที่สามารถนำไปคำนวณเปรียบเทียบกันได้ ตัวอย่างของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น คะแนนสอบ อายุ ความสูง น้ำหนัก เป็นต้น

2.ข้อมูลเชิง คุณภาพ คือ ข้อมูลที่อธิบายลักษณะหรือสมบัติในเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกัเพศในครอบครัว อาชีพของคนในครอบครัว  เป็นต้น

กิจกรรม

ให้ระบุว่าข้อมูลที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ หรือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ

1.จำนวนนักเรียนที่เลือกเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศจีน

ตอบ ข้อมูลเชิงปริมาณ

2.หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ตอบ ข้อมูลเชิงคุณภาพ

3.ทะเบียนรถยนต์

ตอบ ข้อมูลเชิงคุณภาพ

4.เบอร์รองเท้าขนาดต่างๆ

ตอบ ข้อมูลเชิงปริมาณ

5.อุณหภูมิที่บอกจุดหลอมเหลวของสารต่างๆ

ตอบ ข้อมูลเชิงปริมาณ

การนำเสนอข้อมูล

ปกติแล้ว ข้อมูลที่เราเก็บมานั้นจะยังไม่เป็นระบบและยังไม่เห็นลักษณะที่สำคัญของข้อ มูลที่ีชัดเจน จึงจำเป็นต้องมีการนำข้อมูลนั้นมาจัดให้เป็นระบบเพื่อจะนำข้อมูลนั้นไป วิเคราะห์และนำไปใช้ประโยชน์ได้ การนำเสนอข้อมูลเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

  • การนำเสนอข้อมูลในมีหลายอย่าง เช่น
  • การนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง
  • การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง
  • การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิวงกลม
  • การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟเส้น
  • การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่

เป็นต้น

Pin It