ก่อนที่เราจะเรียนอนุกรมได้ เราต้องเรียนลำดับก่อน ทำไมนั่นเหรอ ก็เพราะว่าอนุกรมนั้นเกิดจากการนำพจน์

ทุกพจน์ในลำดับมาบวกกัน

ดังนั้น ถ้าผมกำหนดให้

\(a_{1},a_{2},a_{3},...,a_{n} \) เป็นลำดับเลขคณิต

แล้วถ้านำแต่ละพจน์ของลำดับเลขคณิตมาบวกกัน ซึ่งก็คือ

\(a_{1}+a_{2}+a_{3}+...+a_{n} \) เรียกการบวกกันแบบนี้ว่า อนุกรมเลขคณิต

ถ้าผมกำหนดให้

\(a_{1},a_{2},a_{3},...,a_{n} \) เป็นลำดับเรขาคณิต

แล้วถ้านำแต่ละพจน์ของลำดับเรขาคณิตมาบวกกัน ซึ่งก็คือ

\(a_{1}+a_{2}+a_{3}+...+a_{n} \) เรียกการบวกกันแบบนี้ว่า อนุกรมเรขาคณิต

นี่คือความหมายของ คำว่า อนุกรม

กำหนดให้ \(S_{n}\) เป็นผลบวก  n พจน์แรกของอนุกรม  เราจะได้ว่า

\(S_{1}=a_{1}\)

\(S_{2}=a_{1}+a_{2}\)

\(S_{3}=a_{1}+a_{2}+a_{3}\)

\(\vdots \)

\(S_{n}=a_{1}+a_{2}+a_{3}+...+a_{n}\)

ตัวอย่างเช่น

กำหนดอนุกรมเลขคณิตคือ

2+4+6+8+10+12

\(S_{1}=2\)

\(S_{2}=2+4=6\)

\(S_{3}=2+4+6=12\)

\(S_{4}=2+4+6+8=20\)

และในระดับชั้น ม.5 นี้เราจะได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับอนุกรมดังนี้คือ

อนุกรมเลขคณิต (Arithmetic Series)

อนุกรมเรขาคณิต

โจทย์อนุกรมเลขคณิต

โจทย์อนุกรมเรขาคณิต

Pin It