ค้นหา

ฮิสโทแกรม (Histogram)

เมื่อเรามีข้อมูลมากๆและเราจำเป็นนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นมีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น

การวิเคราะห์ข้อมูลโดย....

  • การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
  • การหาค่ากลางของข้อมูล
  • การหาค่าการกระจายของข้อมูล

เป็นต้น

ซึ่งวันนี้ผมจะสอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถึ่ของข้อมูล ซึ่งแบ่งย่อยเป็น

  1. การแจกแจงความถี่ของข้อมูลโดยการสร้างเป็นตารางแจกแจงความถี่
  2. การแจกแจงความถี่ของข้อมูลโดยการใช้กราฟซึ่งในที่นี้เป็นกราฟที่เป็นแท่งสี่เหลี่มมุมฉากซึ่งเรียกว่า Histogram นั้นเองคับ

มาดูโจทย์กันเลยดีกว่า พิมพ์มากเดี่ยวงง คนพิมพ์ พิมพ์ไปพิมพ์มาตอนนี้เริ่มงงเองแล้ว

ตัวอย่างที่ 1 จากการสำรวจผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจพบว่า จำนวนบุหรี่(มวน)ที่ผู้ป่วยสูบต่อวันเป็นดังนี้

10  8  16  14  12  13  17  19  11  19  18  14  15  11 16  11

1) จงสร้างตารางแจกแจงความถี่แสดงจำนวนบุหรี่ที่ผู้ป่วยสูบในแต่ละวัน โดยให้มี 5

อันตรภาคชั้น

วิธีทำ

จากโจทย์เขาให้สร้างตารางแจกแจงความถึ่ของข้อมูลโดยให้มีจำนวน 5 อันตรภาคชั้น

เราก็ต้องคำนวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้นหรือก็คือหา ค่า\( I \) ซึ่งในการที่จะหาค่า \(I \)ได้จำเป็น

ต้องรู้ค่าของพิสัย(R) ซึ่ง

R= ข้อมูลสูงสุด -  ข้อมูลต่ำสุด

R= 19-8

R=11

ต่อไปคำนวณหาค่า\( I\)  โดย

\( I=\frac{R}{จำนวนอันตรภาคชั้น}\)

\(I=\frac{11}{5}=2.2\approx 3 \)

เริ่มสร้างตารางเลยคับ ให้ตารางมีจำนวน 5 อันตรภาคชั้น มีความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเป็น 3

จำนวนบุหรี่(มวน) รอยขีด จำนวนผู้ป่วย(คน) ขอบล่าง-ขอบบน
6-8 / 1 5.5-8.5
9-11 //// 4 8.5-11.5
12-14 //// 4 11.5-14.5
15-17 //// 4 14.5-17.5
18-20 /// 3 17.5-20.5

เสร็จแล้วคับตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูล  ที่ผมหาขอบล่าง กับ ขอบบนด้วยเพื่อนำข้อมูลตรงนี้

ไปสร้างเป็นฮิสโทแกรมครับ

2) จงสร้างฮิสโทแกรมจากตารางในข้อ 1)

เป็นไงบ้างครับไม่ยากครับ แต่ต้องหัดทำเองบ่อยๆ โชคดีคับวันนี้ขอพักผ่อนก่อนนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานมันไม่ดีคับ...

 

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com