เอกสารการวิเคราะห์และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล   เอกสารนี้เหมาะกับคนที่เรียนสถิติเพื่อการวิจัยครับ เพราะเนื้อหาในเอกสารเป็นความรู้ว่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ ในเอกสารประกอบด้วยหัวข้อเรื่องต่อไปนี้

การแจกแจงความถี่

การวัดตำแหน่งการเปรียบเทียบ

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

การวัดการกระจาย

และก็จะมีการใช้คำสั่งของโปรแกรม SPSS ในการมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยครับ ดูตัวอย่างเอกสารด้านล่างครับ