การใช้โปรแกรม GSP ช่วยสอนเรื่องปริพันธ์จำกัดเขตพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง  

ผลงานการเผยแพร่ครูสุจิตต์  ช่อไชยกุล เป็นประโยชน์ต่อการเรียนมากครับผม 

ดาวน์โหลด