• การแปลงทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน

    ทศนิยมที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำเราสามารถแปลงเป็นเศษส่วนได้ ตัวอย่าง เช่น

    \(0.5=\frac{5}{10} \)

    \(0.38=\frac{38}{100} \)

    \(1.4=\frac{14}{10} \)

    ในทำนองเดียวกันถ้าเรามีทศนิยมซ้ำเราก็สามารถที่จะแปลงเป็นเศษส่วนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งมีวิธีการแปลงดังต่อไปนี้