ข้อสอบจำนวนเต็ม แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับจำนวนเต็มเอาไว้ตรวจสอบทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมตัวในการสอบเก็บคะแนนในห้องเรียนหรือเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองหลังจากที่ได้เรียนในห้องมาแล้ว สำหรับในเรื่องของจำนวนเต็มนั้น ก็หนีไม่พ้นเรื่องของ

การบวกจำนวนเต็ม

การลบจำนวนเต็ม

การคูณหารจำนวนเต็ม

อย่างไรก็ลองเอาไปทำดูครับ ตัวอย่างข้อสอบเช่น

1.ประโยคใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

ก. ผลบวกของจำนวนเต็มทุกจำนวนตั้งแต่ -8 ถึง 10 เท่ากับ 19

ข. มีจำนวนเต็มบางจำนวนเป็นทั้งจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบ

ค. จำนวนเต็มตั้งแต่ -10 ถึง 10 มีทั้งหมด 20 จำนวน             

ง. สามารถหาจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดได้

2.ข้อใดเป็นจริง    

ก. (-4 – 5) > (-6 – 4)                 ข. (-2 – 3) < (-1 – 6)

     

ค. (-1 – 7) > (1 – 6)                  ง. (0 –3) > (7 – 4) -5

Pin It