ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 ครับ เป็นข้อสอบทีี่ดีมากครับ ผมดูแล้วเป็นข้อสอบที่ทำให้คนที่ฝึกทำนั้นเป็นคนมีเหตุมีผล ไม่เน้นการคำนวณเพื่อคำตอบอย่างเดียว แต่ต้องวิเคราะห์หลักการ  เหตุผล ประยุกต์ จินตนาการ...

    1.จากลำดับที่กำหนดให้ จำนวนต่อไปคือจำนวนในข้อใด

          2 ,  6 ,  18 , …

         ก.22                          ข.  26                            ค.  28                      ง.   54

  1. จำนวนต่อไปในลำดับ 12 ,  15  ,  21  ,  30  ,  …   คือจำนวนในข้อใด

         ก.36                          ข.  42                            ค.  45                      ง.   60

  1. จำนวนต่อไปนี้ในลำดับ 101 , 97 , 93 , 89 , …  คือจำนวนในข้อใด

          ก.   36                           ข.  42                            ค.  45                            ง.   60

Pin It