แทนแกรม(Tangram) เรื่องนี้ว่าด้วยการนำรูปเรขาคณิตสองมิติมาต่อให้เป็นรูปร่างต่างๆเช่นรูปสัตว์ สิ่งของ ตามที่เราต้องการ เรื่องนี้ช่วยในเรื่องการจินตนาการความคิดสร้างสรรค์  การมองภาพในหลากหลาายมิติ ซึ่งจะช่วยพัฒนาในกระบวนการคิดของผู้เรียนได้ดียิ่งครับ หวังว่า PowerPointประกอบการสอนเรื่องแทนแกรมนี้จะช่วยให้ผู้เรียนและครูผู้สอนได้อำนวยความสะดวกในเรียนในการรู้ได้ครับ

Pin It