ใบงานแบบฝึกหัดเรื่องพาราโบลา ม.3 เอาไว้ให้นักเรียนนำไปฝึกฝนครับ เพื่อฝึกการวาดกราฟของพาราโบลาครับ สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพาราโบลา ตามลิงค์ดังต่อไปนี้ครับ

พาราโบลา ม.3

พาราโบลา

เอกสารประกอบการสอนเรื่องพาราโบลา

ใบงานและแบบฝึกหัดเรื่องพาราโบลา ม.3

การหาจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดพาราโบลาโดยใช้สูตร