แบบฝึกหัดและใบงานสำหรับนักเรียนเรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสต์เป็นสิ่งที่ครูทุกคนต้องการให้เกิดกับนักเรียนทุกคนหลังจากเรียนคณิตศาสตร์ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าด้วยการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  ยกตัวอย่างเช่นการใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติในการคำนวณหาระยะทางต่างๆ   ซึ่งการที่จะสอนให้นักเรียนเกิดทักษะนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากพอสมควร แค่สอนบนกระดานให้นักเรียนจินตนาการเองคงไม่พอแต่ต้องลงมือปฏิบัติจริง จึงจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าทักษะ ฉนั้นใบงานและแบบฝึกหัดนี้คงเป็นแค่ส่วนเล็กๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสอนของครูและเป็นแบบฝึกเพิ่มเติมสำหรับเด็กนักเรียน อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกคนคำนึงเสมอว่าทักษะต่างๆจะเกิดกับเราได้เราต้องลงมือฝึกปฏิบัติจริง เสมือนกับการไปฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

Pin It

© 2012 Mathpaper.Net. All Rights Reserved.