แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ชุดที่ 1

วิชา คณิตศาสตร์  ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1
คำสั่ง : 
เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1) ข้อใด  ไม่ถูกต้อง


 \(2+3=5\)


 \(4+4=7\)


 \(3+5=8\)ข้อที่ 2)  ผลลัพธ์ข้อใดมีค่ามากที่สุด

 \(9+0\)


 \(3+5\)


 \(7+1\)ข้อที่ 3)  ผลลัพธ์ข้อใดมีค่าน้อยที่สุด

  \(1+1\)


  \(2+2\)


 \(1+4\)ข้อที่ 4) ผลลัพธ์ข้อใดมีค่ามากกว่า 6

 \(1+2\)


 \(2+3\)


 \(4+3\)ข้อที่ 5) ข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจากข้ออื่น

 \(4+4\)


 \(2+4\)


 \(5+3\)ข้อที่ 6)  \(3+3=\square\) ข้อใดถูกต้อง

 ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 3

 ผลลัพธ์มีค่าน้อยกว่า 7

 ผลลัพธ์มีค่ามากกว่า 6ข้อที่ 7) ผลลัพธ์ข้อใดมีค่าน้อยกว่า 7

 \(5+1\)


 \(4+3\)


 \(6+3\)ข้อที่ 8) ข้อใดถูกต้อง

 \(1+2=3+1\)


 \(6+0>5+1\)


 \(4+1<2+4\)


ข้อที่ 9) ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ \(3+5\)

 \(4+3\)


 \(6+2\)


 \(6+1\)ข้อที่ 10)  จำนวนใดบวกด้วย 2 แล้วเท่ากับ 6

 \(2\)


 \(3\)


 \(4\)Pin It