แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ชุดที่ 2

วิชา คณิตศาสตร์  ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1
คำสั่ง : 
เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)  \(2+\underline{1}=3\) และ \(4+\underline{2}=6\)  ตัวเลข 1 และตัวเลข 2 เหมือนกันในเรื่องใด


  เป็นตัวตั้ง


 เป็นตัวบวก


 เป็นผลลัพธ์ข้อที่ 2)  "ซื้อดอกไม้ 3 ดอก พี่ให้อีก 2 ดอก มีดอกไม้รวมกี่ดอก" เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ตามข้อใด

 \(2+2=\square\)


 \(3+2=\square\)


 \(3-2=\square\)ข้อที่ 3)  ก้อยอายุ  7  ปี นิดอายุเท่ากับก้อย  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  นิดอายุมากกว่าก้อย


  นิดอายุน้อยกว่าก้อย


 นิดและก้อยอายุเท่ากันข้อที่ 4)  \(2+1=\square\) เป็นประโยคสัญลักษณ์ของข้อใด

 เลื้ยงแมวไว้ 2 ตัว เพื่อนให้มาอีก 1 ตัว มีแมวทั้งหมดกี่ตัว


 ซื้อปลามา 2 ตัว ตายไป 1 ตัว เหลือปลากี่ตัว


 มีขนม 3 ชิ้น กินไป 2 ชิ้น เหลือขนมกี่ชิ้นข้อที่ 5) ยายมีตะกร้า 3 ใบ ตาสานให้อีก 1 ใบ ยายมีตะกร้ารวมทั้งหมดกี่ใบ

 3 ใบ


 4 ใบ


 5 ใบข้อที่ 6)  มีแก้วน้ำ 2 ใบ ซื้อมาเพิ่มอีก 4 ใบ รวมมีแก้วน้ำกี่ใบ

 6 ใบ

 5 ใบ

 4 ใบข้อที่ 7) แม่มีเสื้อ 5 ตัว ซื้อมาอีก 2 ตัว แม่มีเสื้อทั้งหมดกี่ตัว

 5 ตัว


 6 ตัว


 7 ตัวข้อที่ 8) "พี่มีรองเท้า 2 คู่ ซื้อมาอีก 1 คู่ พี่มีรองเท้าทั้งหมดกี่คู่" เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

 \(2+1=\square\)


 \(3+1=\square\)


 \(2-1=\square\)


ข้อที่ 9) "แม่มีไข่ไก่ 5 ฟอง ไข่เป็ด 2 ฟอง แม่มีไข่ทั้งหมดกี่ฟอง" โจทย์ถามอะไร

 แม่มีไข่ไก่กี่ฟอง


 แม่มีไข่เป็ดกี่ฟอง


 แม่มีไข่ทั้งหมดกี่ฟองข้อที่ 10)  "ฝ้ายมีเพื่อนทั้งหมด 5 คน เป็นผู้ชาย 2 คน  เป็นผู้หญิง 3 คน"  เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

 \(2+3=5\)


 \(2+3>5\)


 \(5+2<3\)Pin It