แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง  จำนวนนับ

วิชา คณิตศาสตร์  ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
คำสั่ง : 
เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1) ตัวเลข 3 ข้อใดมีค่าเท่ากับ 300,000


 2,130,455


 1,360,120


 1,113,640


 1,042,300


ข้อที่ 2)  2,564,300 เขียนในรูปกระจายได้ตามข้อใด

 2,000,000 + 500,000 + 60,000 + 4,000 + 30


 2,000,000 + 500,000 + 60,000 + 400 + 30


 2,000,000 + 500,000 + 60,000 + 4,000 + 300


 2,000,000 + 50,000 + 60,000 + 400 + 30


ข้อที่ 3)  ข้อใดถูกต้อง

  1,265,433 < 1,265,422


  2,670,367 > 2,760,637


 1,299,466 < 1,299,446


 3,102,372 > 3,012,382


ข้อที่ 4) 123,462,115  ตัวเลข 2 มีค่าต่างกันเท่าไร

 19,998,000


 19,990,000


 19,989,000


 19,980,000


ข้อที่ 5) ตัวเลข 8 ในข้อใดมีค่ามากที่สุด

  10,463,821


 21,682,020


 18,362,500


 46,558,000


ข้อที่ 6) 1,263,572  .........  2,543,677    3,150,210  ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง

 2,543,690


 2,543,667

 3,015,466


 3,112,466


ข้อที่ 7) ข้อใดเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย

 1,203,466   2,135,443   2,153,553   3,462,544


 2,610,445   2,609,543   2,813,000   2,810,535


 3,511,020   3,115,021   3,102,671   3,340,525


 3,802,979   3,702,797   2,941,200   2,814,300


ข้อที่ 8) ข้อใดถูกต้อง

 765,433  มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม เป็น 765,430


 1,820,511 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น เป็น 1,830,000


 3,217,621 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสน เป็น 3,200,000


 2,452,621 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้าน เป็น 3,000,000


ข้อที่ 9) 4,560,000 เป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของจำนวนใด

 4,554,010


 4,565,400


 4,568,500


  4,563,121


ข้อที่ 10)  ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ 3,285,112 กับ 5,601,433 มีค่าต่างกันเท่าไร

 2,200,000


 2,300,000


 2,250,000


 2,350,000


Pin It