วิชา คณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง
การบวก การลบ การคูณและการหาร

คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)  \(603,975,182 - 468,921,063\) มีค่ามากกว่า \(128,349,555\) อยู่เท่าไร

    5,704,654


    6,704,564


    6,740,564


    6,804,564


ข้อที่ 2) \(8,936\times 127\) ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับข้อใด

    \(2,400,749 - 1,265,877\)


    \(9,573 \times 104\)


    \(682,897 + 452,975\) 


    \(27,237,048 \div 24\)


ข้อที่ 3) \(812,934 +(14\times 28)\) มีผลลัพธ์ต่างจาก \(923,291 + (175\div 25)\) อยู่เท่าไร

    107,927


    108,927


    108,972


    109,972


ข้อที่ 4) ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่ามากที่สุด

    \(72,395 - 29,731)\times 24\)


     \(7,256\times 8)\times (121\div 11)\)


    \(678,912 - (23,022\div 9)\)


    \(621\times 320)\div (225\div 45)\)


ข้อที่ 5)  พิจารณาข้อความต่อไปนี้

1. \(721\times 351) + 768,215 = 1,021,286\)

2. \(24\times (4,392\div 12) = 8,874\)

3. \(7,653,100 - 6,972,511)\times 2 = 1,361,178\)

ข้อใดถูกต้อง


    ข้อ 1,2,3 


    ข้อ 1,2


    ข้อ 1,3


    ข้อ 2,3


ข้อที่ 6) มานพขายเสื้อยืดได้เงิน 1,590 บาท ขายเสื้อราคาตัวละ  53 บาท ข้อใดถูกต้อง

    มานพขายเสื้อได้มากกว่า  40 ตัว 


    มานพขายเสื้อได้มากกว่า  50 ตัว


    มานพขายเสื้อได้น้อยกว่า 20 ตัว


    มานพขายเสื้อได้น้อยกว่า 40 ตัว


ข้อที่ 7)  นิดขายบ้านได้เงินมา 3,750,000 บาท นำเงินไปฝากธนาคารครึ่งหนึ่งที่เหลือซื้อสลากออมสิน 8,500 บาท และซื้อที่ดิน 60 ตารางวา ตารางวาละ 18,000 บาท นิดเหลือเงินกี่บาท

    768,500 บาท
    786,500 บาท
    796,500 บาท
    799,750 บาท


ข้อที่ 8) เสื้อราคาตัวละ 150 บาท แม่ค้ารับมาขายราคาตัวละ 199 บาท ขายเสื้อทั้งหมด 24 โหล แม่ค้าได้กำไรกี่บาท

    14,115 บาท
    14,112 บาท
    13,115 บาท
    13,112 บาท

ข้อที่ 9) พ่อมีเงินอยู่ 375,900 บาท แม่มีเงิน 495,650 บาท พ่อและแม่เอาเงินมารวมกันแล้วนำไปซื้อบ้านราคา 1,199,900 บาท ควรตั้งคำถามว่าอย่างไร

    จะเหลือเงินกี่บาท
    รวมเป็นเงินทั้งหมดกี่บาท
    ยังขาดเงินอยู่อีกกี่บาท
    จะยืมใครได้อีก

ข้อที่ 10) \(1,344\div 48=\square \)  จากประโยคสัญลักษณ์สร้างโจทย์ปัญหาได้ตามข้อใด

    ขนมปังหนึ่งปีบมี 1,344 ชิ้น แบ่งใส่ถุง ถุงละ 48 ชิ้น ได้ทั้งหมดกี่ถุง
    ลูกกวาดหนึ่งถุงมี 48 เม็ด ลูกกวาด 1,344 ถุง มีทั้งหมดกี่เม็ด
    พี่มีเงิน 1,344 บาท ซื้อขนมไป 48 บาท ที่เหลือเงินกี่บาท
    มีดอกไม้ 1,344 ดอก นำไปถวายพระ 48 ดอก เหลือดอกไม้กี่ดอก

ข้อที่ 11) \(1,250 + 1,150)\times 32 =(\square \times 32)+(\square\times 32)\) ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง

    32  และ 1,250
    1,250 และ 1,150
    32 และ 32
    1,150 และ 32

ข้อที่ 12)  ข้อใดคือสมบัติการสลับที่ของการคูณ

    \(1,168 + 1,720 = 1,720 + 1,168\)
    \((112 + 495) + 205 = 112 + (495 + 205)\)
    \(32\times (1,205 \times 8) = (32\times 1,250)\times 8\)
    \(2,495\times 125 = 125\times 2,495\)

ข้อที่ 13) ข้อใดถูกต้อง

    \(1,592 -(897-112)=(1,592 - 897)-112\)
    \(112\times 29)+25 = (112\times 25)+(29\times 25)\)
     \(297\times 32)+(103\times 32)=(297+103)\times 32\)
    \(365 +(115+432)=(365+115)+(365+432)\)

ข้อที่ 14) \(30\times (425+375) \) มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด

    \((30+425)\times (30+375)\)
    \((30\times 425)+(30\times 375)\)
    \((30+425)+(30+375)\)
    \((30\times 425)\times (30\times 375)\)


ข้อที่ 15) ข้อใดเป็นสมบัติการแจกแจง

    \((40\times 25)\times 75=40\times (25\times 75)\)
    \(125+(375+430)=(125+375)+430\)
    \(22\times 175)+(22\times 325)=22\times (175+325)\)
    \(431+521)+495=431+(521+495)\)

Pin It