วิชา คณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง
สมการและการแก้สมการ


คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)  พิจารณาข้อความต่อไปนี้

1. \(252\times 4 =1,018\)

2. \(3,445\div 36=95\)

3. \(3.7\times 2.5 =9.25\)

4. \(2,495 - 289=2,206\)

ข้อใดถูกต้อง

    ข้อ 1,2 เป็นสมการที่เป็นจริง


    ข้อ 3,4 เป็นสมการที่เป็นเท็จ


    ข้อ 1,2 เป็นสมการที่เป็นเท็จ


    ข้อ 1,2,3 เป็นสมการที่เป็นจริง


ข้อที่ 2) ข้อใดเป็นอสมการ

    \(25.87+12.01=37.88\)


    \(2,583\div 21=125\)


    \(9.5\times 5.2=49.4\) 


    \(9,543-1,078<9,000\)


ข้อที่ 3) สมการข้อใดเป็นจริง

    \(11.5\times 9.5=109.5\)


    \(6,188\div 52=119\)


    \(11,976-2,499=9,577\)


    \(93,75+15.12=118.87\)


ข้อที่ 4) \(2,459+\square=5,172\) แล้ว \(\square\) มีค่าเท่ากับข้อใด

    \(2,613\)


     \(2,713\)


    \(2,813\)


    \(2,913\)


ข้อที่ 5)  \(Y\times 53=6,678\)  แล้ว \(Y\) มีค่าเท่ากับข้อใด


    124


    125


    126


    127


ข้อที่ 6) \(\frac{M}{21}=56\) แล้ว \(M\) มีค่าเท่ากับข้อใด
    1,176 


    1,276


    1,376


    1,476


ข้อที่ 7)  ข้อใดไม่ถูกต้อง

    \(9\times 3=25+2\) เป็นสมการที่เป็นจริง
    \(35\times \star =350\) เป็นสมการที่มีตัวไม่ทราบค่าคือ \(\star\)
    \(m\times 36>72\) เป็นสมการ
    \((44\div y)+5=9\) เป็นสมการที่เป็นจริง เมื่อ \(y=11\)


ข้อที่ 8)  \(108\div y=12\) และ \(1.9\times z=15.2\) แล้ว \(y\) กับ \(z\) มีค่าต่างกันเท่าใด

    0
    1
    2
    3

ข้อที่ 9) ผงซักฟอกราคากล่องละ 58 บาท มาลีซื้อผลซักฟอก B กล่อง มาลีต้องจ่ายเงินทั้งหมด 3,480 บาท มาลีซื้อผงซักฟอกกี่กล่อง เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าได้อย่างไร

    \(B-58=3,480\)
    \(B+58=3,480\)
    \(B\times 58=3,480\)
    \(B\div 58=3,480\)

ข้อที่ 10) ครึ่งหนึ่งของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 50 เป็น 65 เขียนเป็นสมการได้อย่างไร เมื่อกำหนดให้ \(m\) เป็นจำนวนจำนวนหนึ่ง

    \(\frac{1}{2}\times (m-50)=65\)
    \(\frac{1}{2}m-50=65\)
    \(\frac{1}{2}\times (m-65)=50\)
    \(\frac{1}{2}m-65=50\)

ข้อที่ 11) ไม้อันหนึ่งยาว A เซนติเมตร ปักลงในดิน 28 เซนติเมตร ส่วนที่อยู่เหนือดินยาว 380 เซนติเมตร ไม้อันนี้ยาวกี่เซนติเมตร

    308 เซนติเมตร
    318 เซนติเมตร
    408 เซนติเมตร
    418 เซนติเมตร

ข้อที่ 12)  ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 125 เป็น 2 เท่าของ 300 จำนวนนั้นคือจำนวนใด

    325
    375
    425
    475

ข้อที่ 13) เนตรดาวมีเงิน ก บาท  นิสามีเงินมากกว่า 2 เท่าของเงินของเนตรดาวอยู่ 65 บาท ผลรวมเงินของเนตรดาวกับนิสาเท่ากับ 182 บาท ข้อใดถูกต้อง

    นิสามีเงิน 39 บาท
    เนตรดาวมีเงิน 78 บาท
    นิสามีเงิน 143 บาท
    เนตรดาวมีเงินน้อยกว่านิสาอยู่ 39 บาท

ข้อที่ 14) นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย \(\frac{1}{3}\) ของนักเรียนทั้งห้อง ถ้ามีนักเรียนชายอยู่ 17 คน ห้องนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน

    21 คน
    31 คน
    41 คน
    51 คน


ข้อที่ 15) ฉันมีเงิน 61 บาท แบ่งให้เกด  ฝ้าย และตู๋  ซึ่งเกดได้มากกว่าฝ้าย 12 บาท ฝ้ายได้มากกว่าตู๋ 8 บาท ตู๋ได้รับเงินกี่บาท

    11 บาท
    17 บาท
    21 บาท
    27 บาท

Pin It