แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง  มุมและส่วนของเส้นตรง

วิชา คณิตศาสตร์  ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
คำสั่ง : 
เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1) มุมในข้อใดเมื่อแบ่งครึ่งมุมแล้ว จะไม่เป็นมุมแหลม


 มุมฉาก


 มุมแหลม


 มุมป้าน


 มุมกลับ


ข้อที่ 2)  ข้อใดหมายถึงมุมที่มีขนาดเท่ากัน

 มีชื่อมุมเหมือนกัน


 มีขนาดองศาของมุมเท่ากัน


 มีแขนของมุมยาวเท่ากัน


 มีการวางมุมเหมือนกัน


ข้อที่ 3)  มุม  กขค   มีขนาด 138 องศา เมื่อแบ่งครึ่งมุม  กขค  มุมที่แบ่งจะเป็นมุมชนิดใด

  มุมแหลม


  มุมฉาก


 มุมป้าน


 มุมกลับ


ข้อที่ 4) รูปสี่เหลี่ยมข้อใดที่มีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันทั้ง 2 เส้น

 รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน


 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  รูปสี่เหลี่ยมคางหมู


 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า


 รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว  รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน


ข้อที่ 5) เครื่องมือในข้อใดใช้ในการสร้างมุมได้ดีที่สุด

  ไม้บรรทัด  ไม้ฉาก


 ไม้ฉาก  วงเวียน


 ไม้ฉาก  ไม้โพรแทรกเตอร์


 ไม้โพรแทรกเตอร์  วงเวียน


ข้อที่ 6) 2 เท่าของมุมฉากรวมกับ 45 องศา จะเป็นมุมชนิดใด

 มุมฉาก


 มุมกลับ

 มุมป้าน


 มุมตรง


ข้อที่ 7) เส้นตรง CD ยาว 12 เซนติเมตร ต้องการแบ่งเส้นตรงออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆกัน โดยการใช้วงเวียนจะต้องปฏิบัติตามข้อใด

 แบ่งเส้นตรงออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกันก่อน


 แบ่งเส้นตรงออกเป็น 4 ส่วน เท่าๆกัน พร้อมๆกัน


 กางวงเวียนมีขนาดเท่ากันทุกครั้ง


 กางวนเวียนทุกครั้งไม่เท่ากัน


ข้อที่ 8) มุมตรงหนึ่งมุม แบ่งเป็นมุมแหลมขนาด 35 องศา มุมที่เหลือจะเป็นมุมอะไรและมีขนาดกี่องศา

  มุมแหลม มีขนาด 65 องศา


  มุมแหลม มีขนาด 95 องศา


 มุมฉาก มีขนาด 90 องศา


 มุมป้าน


ข้อที่ 9) มุมฉากหนึ่งมุมสามารถแบ่งเป็นมุมซึ่งมีขนาด 5 องศา ได้กี่มุม

 14 มุม


 16 มุม


 18 มุม


  20 มุม


ข้อที่ 10)  รูปสี่เหลี่ยมข้อใดที่เส้นทแยงมุมแต่ละเส้นตัดกันไม่เป็นมุมฉาก

 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส


 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า


 รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว


 รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน


Pin It