แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง  เส้นขนาน

วิชา คณิตศาสตร์  ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
คำสั่ง : 
เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1) จากรูป \(\overline{AB}//\overline{CD}\) แล้ว \(F\hat{E}A\) มีขนาดเท่าใด


 60  องศา


 80  องศา


 100 องศา


 120  องศา


ข้อที่ 2)  ข้อใดหมายถึงมุมที่มีขนาดเท่ากัน

ข้อใดถูกต้อง

 มุม 1 และ มุม 3 เป็นมุมแย้ง


 มุม 2 และ มุม 4 เป็นมุมแย้ง


 มุม 1 และ มุม 4 เป็นมุมแย้ง


 มุม 5,6,7 และ 8 เป็นมุมภายใน


ข้อที่ 3)  ข้อใดไม่ถูกต้อง

  ลากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทำให้เกิดมุมภายใน


  มุมภายในที่อยู่เยื้องกัน เรียกว่ามุมแย้ง


 ลากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง จะเกิดมุมแย้งที่เท่ากัน


 ลากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนาน คู่หนึ่ง จะเกิดมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันมากกว่า 180 องศา


ข้อที่ 4) ข้อใดไม่มีเส้นขนานเป็นส่วนประกอบ

 ตู้


 โอ่งน้ำ


 รั้วบ้าน


 หน้าต่าง


จากภาพ ตอบคำถามข้อ 5-7

ข้อที่ 5) มุม \(SON\) มีขนาดกี่องศา

  45 องศา


 60 องศา


 90  องศา


 120 องศา


ข้อที่ 6) มุม \(NAL\) มีขนาดใหญ่กว่ามุม \(ALT\) กี่องศา

 120 องศา


 90 องศา

 60 องศา


 45 องศา


ข้อที่ 7) ข้อใดไม่ถูกต้อง

 \(\overline{NA}//\overline{TL}\)


 \(\overline{NT}//\overline{AL}\)


 \(\overline{TO}//\overline{AL}\)


 \(\overline{NA}//\overline{OS}\)


จากภาพ ตอบคำถามข้อ 8-10

ข้อที่ 8) ข้อใดเป็นมุมแย้งกัน

  มุม กนอ  และ มุม มอน


  มุม กยม และ มุม นมอ


 มุม กรน  และ มุม  กนร


 มุม  นมย  และ  มุม มนอ


ข้อที่ 9) ข้อใดถูกต้อง

  \(\overline{\text{อน}}//\overline{\text{นม}}\)


 \(\overline{\text{กน}} // \overline{\text{กร}}\)


 \(\overline{\text{กน}} // \overline{\text{ยม}}\)


  \(\overline{\text{ยอ}} // \overline{\text{อม}}\)


ข้อที่ 10)  มุม ยอน มีขนาดกี่องศา

  30 องศา


 70 องศา


 110 องศา


 150 องศา


Pin It