แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง  ทิศและแผนผัง

วิชา คณิตศาสตร์  ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
คำสั่ง : 
เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1) หลักทิศแต่ละทิศทำมุมซึ่งกันและกันกี่องศา

 45  องศา


 90  องศา


 180 องศา


 270  องศา


ข้อที่ 2)  ข้อใดไม่ถูกต้อง

 ทิศอุดรเป็นชื่อเรียกของทิศเหนือ


 ทิศอาคเนย์ เป็นชื่อเรียกของทิศตะวันออกเฉียงใต้


 ทิศประจิม เป็นชื่อเรียกของทิศตะวันออก


 ทิศพายัพ เป็นชื่อเรียกของทิศตะวันตกเฉียงเหนือ


ข้อที่ 3)  ในแผนผังกำหนดมาตรส่วน 1 ซม. : 500 ม. หากวัดจากจุด A ถึง จุด B ได้  3.5 ซม. ระยะทางจริงจากจุด A ถึงจุด B อยู่ห่างกันเท่าใด

  1 กิโลเมตร


  1.5 กิโลเมตร


 1.750 กิโลเมตร


 2 กิโลเมตร


ข้อที่ 4) บ้านกมลอยู่ห่างวัด 2.5 กิโลเมตร กลมต้องการเขียนแผนผังการเดินทางจากบ้านไปวัดโดยใช้มาตราส่วน 1 ซม. : 200 ม. ในแผนผังจะลากยาวกี่เซนติเมตร

 12.5 เซนติเมตร


 12 เซนติเมตร


 10.5 เซนติเมตร


  10 เซนติเมตร


ข้อที่ 5) การเขียนแผนผังแสดงการเดินทาง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือข้อใด

  มาตราส่วนและภาพ


 กำหนดทิศ มาตรส่วนและจุดเริ่มต้น


 ทิศและภาพ


 จุดเริ่มต้นและมาตรส่วน


ข้อที่ 6) สนามกีฬารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 150 เมตร ยาว 220 เมตร ต้องการเขียนแผนผังให้สนามกีฬากว้าง 6 เซนติเมตร ยาย 8.8 เซนติเมตร แผนผังนี้ใช้มาตราส่วนเท่าไร

 1 ซม. : 10 ม.


1 ซม. : 15 ม.

1 ซม. : 20 ม.


1 ซม. : 25 ม.


ข้อที่ 7) ทินกรวิ่งออกกำลังกาย  โดยออกจากจุดเริ่มต้นไปทางทิศใต้ 300 เมตร เลี้ยวไปทางทิศตะวันตก 200 เมตร แล้ววิ่งไปทางทิศเหนือ 300 เมตร ทินกรอยู่ทางทิศใดของจุดเริ่มต้น

 ทิศเหนือ


 ทิศใต้


 ทิศตะวันออก


 ทิศตะวันตก


ข้อที่ 8) สระว่ายน้ำแห่งหนึ่งกว้าง 350 เมตร ยาว 800 เมตร วาดแผนผังโดยใช้มาตราส่วนใดจึงจะเหมาะสม

  1 ซม. : 20 ม.


  1 ซม. : 50 ม.


1 ซม. : 350 ม.


1 ซม. : 400 ม.


ข้อที่ 9) รูปเสาธงวัดความยาวจากพื้นถึงยอดเสาได้ 4 เซนติเมตร ถ้ารูปนี้ใช้มาตรส่วน 1 ซม. : 2 ม. เสาธงจะสูงกี่เมตร

  4 เมตร


8 เมตร


10 เมตร


  12 เมตร


ข้อที่ 10)  ย่อเลี้ยงปลารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความยาวด้านละ 80 เมตร  หากวาดลงในสมุดใช้มาตราส่วน 1 ซม. : 20 ม. จะต้องวาดรูปบ่อเลี้ยงปลาด้านละเท่าไร

  4 เมตร


 80 เมตร


4 เซนติเมตร


 80 เซนติเมตร


Pin It