แบบทดสอบเรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม

วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค23201 ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1) ข้อใดต่อไปนี้คือการแยกตัวประกอบของ
\(x^{2}+4x\)
\(x(x+4)\)
\(x^{2}+4\)
\(x+4\)
\(x+4x\)

ข้อที่ 2) ข้อใดต่อไปนี้คือการแยกตัวประกอบของ

\(x^{2}-4\)

\((x-2)(x+2)\)
\((x-4)(x+4)\)
\((x-2)(x-2)\)
\((x+4)(x+4)\)


ข้อที่ 3) ข้อใดต่อไปนี้คือการแยกตัวประกอบของ

\(9x^{2}-49\)

\((3x-7)(3x+7)\)
\((9x-7)(9x+7)\)
\((3x-49)(3x+49)\)
\((9x-7)(9x-7)\)


ข้อที่ 4) ข้อใดต่อไปนี้คือการแยกตัวประกอบของ

\(x^{2}-3\)

\((x-3)(x+3)\)
\((x-3)(x-3)\)
\((x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})\)
\((x-\sqrt{3})(x-\sqrt{3})\)


ข้อที่ 5) ข้อใดต่อไปนี้คือการแยกตัวประกอบของ

\(\frac{25}{16}x^{2}-100\)

\((\frac{25}{16}x-100)(\frac{25}{4}x+100)\)
\((\frac{5}{4}x-100)(\frac{5}{4}x-100)\)
\((\frac{25}{16}x-10)(\frac{25}{16}x+10)\)

\((\frac{5}{4}x-10)(\frac{5}{4}x+10)\)


ข้อที่ 6) ข้อใดต่อไปนี้คือการแยกตัวประกอบของ

\(20-x^{2}\)

\((2\sqrt{2}-x)(2\sqrt{2}-x)\)
\((4\sqrt{2}-x)(4\sqrt{2}-x)\)
\((2\sqrt{5}-x)(2\sqrt{5}+x)\)
\((x-2\sqrt{5})(x+2\sqrt{5})\)


ข้อที่ 7) ข้อใดต่อไปนี้คือการแยกตัวประกอบของ

\((x+3)^{2}-10\)

\((x-7)(x+13)\)
\((x-3)(x+10)\)
\((x+7)(x-13)\)
\((x+3)(x-10)\)


ข้อที่ 8) ข้อใดต่อไปนี้คือการแยกตัวประกอบของ

\(x^{2}-\frac{5}{36}\)

\((x-\frac{\sqrt{5}}{6})(x+\frac{\sqrt{5}}{6})\)
\((x-\frac{5}{6})(x+\frac{5}{6})\)
\((x-\frac{5}{36})(x+\frac{5}{36})\)
\((x-\frac{5}{36})(x-\frac{5}{36})\)


ข้อที่ 9) ข้อใดต่อไปนี้คือการแยกตัวประกอบของ

\(50-(x-4)^{2}\)

\((5\sqrt{2}-x-2))5\sqrt{2}+x+2)\)
\((5\sqrt{2}-x-4)(5\sqrt{2}+x-4)\)
\((5\sqrt{2}-x+4)(5\sqrt{2}+x-4)\)
\((5\sqrt{2}-x+2)(5\sqrt{2}+x-2)\)


ข้อที่ 10) ข้อใดต่อไปนี้คือการแยกตัวประกอบของ

\((5x-1)^{2}-48\)

\((\sqrt{5}x-1-3\sqrt{4})(\sqrt{5}x-1+3\sqrt{4})\)
\((\sqrt{5}x-1-4\sqrt{3})(\sqrt{5}x-1+4\sqrt{3})\)
\((5x-1-3\sqrt{4})(5x-1+3\sqrt{4})\)
\((5x-1-4\sqrt{3})(5x-1+4\sqrt{3})\)


 

Pin It