เอกสารสอนเสริม o-net คณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร

 

เอกสารติว o-net วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 ผมรวบรวมเฉพาะข้อสอบทีี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร ซึ่งพยายามรวมรวมข้อสอบในหลายๆปีทีี่สอบผ่านมาแล้ว โดยเฉพาะปี 59 ล่าสุดทีี่สอบผ่าน ข้อสอบทุกปีจริงๆแล้วไม่ยากคับ แต่เด็กๆอาจจะลืมบ้าง เพราะเรียนผ่านมานานแล้ว อย่างไรก็ตามก็ลองๆเอาไปดู เพื่อเป็นการทบทวนเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสอบในเดื่อนกุมภาพันธ์นี้ครับ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ 0988281419 หรือ wisanu.kkung@gmail.com