เอกนามสองเอกนาม จะคล้ายกันก็ต่อเมื่อ เอกนามสองเอกนามนั้นเป็นเอกนามที่มีตัวแปรชุดเดียวกัน

ตัวอย่าง เช่น    7x  คล้ายกับ  5x ,-3x , 4x ,52x

8xy  คล้ายกับ -90xy , 12xy

12mn คล้ายกับ 4mn ,  8mn ,-12mn

เป็นต้น  การคล้ายกันก็มีเท่านี้แหละครับ เห็นไหมครับง่าย มาดูตัวอย่างต่อกันเลย

แบบฝึกหัด

1.  กำหนดเอกนาม  จงหาเอกนามที่คล้ายกันกับเอกนามที่กำหนดให้มาอีก 5 ตัว

1.1) \(12xyz\)

ตอบ  \(-12xyz,-xyz,23zxy,-26yxz,\\zxy\)     

สังเกตตัวแปรจะเขียนสลับกันอย่างไรก็ได้แต่ต้องเป็นชุดเดียวกันครับคือต้องมี x มี y  และมี z  ส่วนเลขสัมประสิทธิ์จะเป็นเลขอะไรก็ได้ครับ

1.2) \(3x^{2}y^{4}\)

ตอบ  \(\frac{1}{12}x^{2}y^{4},13x^{2}y^{4},-0.5x^{2}y^{4},24y^{4}x^{2},0.12y^{4}x^{2}\)