จำได้เลยว่าเรื่องนี้ตอนที่ผมเรียนอยู่เป็นเรื่องที่ผมชอบมาก เพราะง่ายมากเลย ผมชอบทำโจทย์ที่ครูให้มา และผมก็ทำได้ด้วย ตอนนั้นผมสนุกกับการเรียนเรื่องนี้มากๆ พอจับจุดได้แล้วไม่ว่าคุณครูจะออกโจทย์มาอย่างไร ผมก็ทำได้หมด วันนี้ก็เลยอยากนำเสนอให้ทุกคนได้อ่าน ง่ายๆ ครับไม่อยากเลย

เอกนามที่จะนำไปบวกกันได้ต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกัน

เอกนามที่คล้ายกันคือ เอกนามที่มีตัวแปรชุดเดียวกัน ตัวอย่าง เช่น  \(7x\)  คล้ายกับ \(8x ,10x ,-45x\)  เป็นต้น

\(25xy\)      คล้ายกับ    \( -56xy , 21xy , 23xy\)

ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของ    \( 4x + 5x + 9x\)

วิธีการบวกง่ายๆ คับ เอา สัมประสิทธิ์มาบวกกันได้เลยและเติมตัวแปรด้านหลัง คือ

\(=(4+5+9)x\)

\(=18x\)

ตอ    \(18x\)


ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลบวกของ \(12xy + 45xy + 21xy\)

วิธีการบวกง่ายเหมือนเดิม จับสัมประสิทธิ์มาบวกกัน และเติมตัวแปรด้านหลัง  ดังนี้ คือ

\(= (12 + 45 + 21)xy\)

\(= 78xy\)

ตอบ      \(78xy\)


ตัวอย่างที่ 3 จงหาผลบวกของ \(2x + (-3)x + 9x + (-4)x\)

วิธีการบวกง่ายเหมือนเดิม จับสัมประสิทธิ์มาบวกกัน และเติมตัวแปรด้านหลัง  ดังนี้ คือ

\(=  \left[(2+(-3)+9+(-4)\right]x\)      (ต้องแม่นยำเรื่องการบวกลบจำนวนเต็มน่ะครับ)

\(= 4x\)

ตอบ     \(4x\)


ตัวอย่างที่ 4  จงหาผลบวกของ    \(4x2y + x2y +  9x2y + 10x2y\)

วิธีการบวกง่ายเหมือนเดิม จับสัมประสิทธิ์มาบวกกัน และเติมตัวแปรด้านหลัง  ดังนี้ คือ

\(= (4+1+9+10)x2y\)

\(=24x2y\)

ตอบ      \(24x2y\)


ตัวอย่างที่ 5 จงหาผลบวกของ   \(4mn + (-5)xy + (-6)mn + 9xy\)

วิธีการทำ ก่อนที่จะบวกกัน เราต้องดูก่อนน่ะครับว่ามีพจน์ไหนบ้างที่่คล้ายกัน จากตัวอย่าง จะเห็นว่า

\(4mn\)      คล้ายกับ    \((-6)mn\)

\((-5)xy\)       คล้ายกับ     \(9xy\)

ดังนั้น เราสามารถนำพจน์ที่คล้ายกันนี้ มาบวกกันได้

ดังนี้

  \(= [4+(-6)]mn  + [(-5)+9]xy \)   มีสองคู่ที่สามารถบวกลบกันได้ น่ะครับ ระหว่างสองพจน์ทั้งสองต้องเป็นเครื่องหมายบวกน่ะครับ

\(= -2mn + 4xy\)

ตอบ       \(-2mn + 4xy\)


ตัวอย่างที่ 6   จงหาผลบวกของ    \( 3c + 5x + (-5)c + (-9)x\)

วิธีการทำ  ก่อนที่จะบวกกัน เราต้องดูก่อนน่ะครับว่ามีพจน์ไหนบ้างที่่คล้ายกัน จากตัวอย่าง จะเห็นว่า

\(3c\)      คล้ายกับ    \( (-5)c\)

\((5)x\)       คล้ายกับ     \((- 9)x\)

ดังนั้น เราสามารถนำพจน์ที่คล้ายกันนี้ มาบวกกันได้

ดังนี้

\(=[3 + (-5)]c  + [ 5 + (-9)]x\)

มีสองคู่ที่สามารถบวกลบกันได้ น่ะครับ ระหว่างสองพจน์ทั้งสองต้องเป็นเครื่องหมายบวกน่ะครับ

\(= -2c + (-4)x\)

\(= -2c - 4x\)

ตอบ     \(-2c - 4x\)

Pin It