Main menu

1) พิจารณาเศษส่วน \(\frac{12}{28}\)

ตัวเศษคือ 12 จะเห็นได้ว่า 4 ไปหาร 12 ซี่งเป็นตัวเศษได้ลงตัว

ตัวส่วนคือ 28 จะได้ได้ว่า  4 ไปหาร 28 ซึ่งเป็นตัวส่วนได้ลงตัวเหมือนกัน

ดังนั้น \(\frac{12}{28}\) ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับ ต้องเอา 4  ไปหารทั้ง 12 และ 28   ก่อนครับ

จะได้ \(\frac{12\div 4}{28\div 4}=\frac{3}{7}\)

พิจารณา \(\frac{3}{7}\)  จะเห็นได้ว่าไม่มีจำนวนใดเลยที่มากกว่า 1 ซึ่งไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว ดังนั้น\(\frac{3}{7}\) เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วครับ

นั่่นคือ \(\frac{12}{28}\)  สามารถเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้คือ \(\frac{3}{7}\)

2)  พิจารณาเศษส่วน \(\frac{24}{48}\)

 ตัวเศษคือ 24  จะเห็นได้ว่า  24  ไปหาร 24 ซึ่งเป็นตัวเศษได้ลงตัว

 ตัวส่วนคือ 48  จะเห็นได้ว่า  24  ไปหาร 48 ซึ่งเป็นตัวส่วนได้ลงตัวเหมือนกัน

 ดังนั้น\(\frac{24}{48}\)   ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ  ต้องเอา 24 ไปหารทั้งเศษและส่วนก่อนครับ

 จะได้  \(\frac{24\div 24}{48 \div 24}=\frac{1}{2}\)

 พิจารณา\(\frac{1}{2}\)   จะเห็นได้ว่าไม่มีจำนวนใดเลยที่มากกว่า 1 ซึ่งไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว ดังนั้น

\(\frac{1}{2}\)เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วครับ

นั่นคือ\(\frac{24}{48}\)  สามารถเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้คือ  \(\frac{1}{2}\)

 

แบบฝึกหัด

1.จงทำจำนวนต่อไปนี้ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

1) \(\frac{15}{25}\)

\(\frac{15\div 5}{25 \div 5}=\frac{3}{5}\)

ตอบ\(\frac{15}{25}\)    สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้คือ\(\frac{3}{5}\)

2) \(\frac{21}{27}\)

\(\frac{21 \div 3}{27 \div 3}=\frac{7}{9}\)

ตอบ\(\frac{21}{27}\)    สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้คือ\(\frac{7}{9}\)

3) \(\frac{49}{56}\)

\(\frac{49 \div 7}{56 \div 7}=\frac{7}{8}\)

ตอบ\(\frac{49}{56}\)   สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้คือ\(\frac{7}{8}\)

4)\(\frac{10}{20}\)

\(\frac{10\div 10}{20\div 10}=\frac{1}{2}\)

ตอบ \(\frac{10}{20}\) สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้คือ \(\frac{1}{2}\)

5)\(\frac{7}{21}\)

\(\frac{7\div 7}{21\div 7}=\frac{1}{3}\)

ตอบ \(\frac{7}{21}\) สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้คือ \(\frac{1}{3}\)

6)\(\frac{15}{25}\)

\(\frac{15\div 5}{25\div 5}=\frac{3}{5}\)

7)\(\frac{7}{42}\)

\(\frac{7\div 7}{42\div 7}=\frac{1}{6}\)

8) \(\frac{22}{121}\)

\(\frac{22\div 11}{121\div 11}=\frac{2}{11}\)

9)\(\frac{99}{180}\)

\(\frac{99\div 9}{180\div 9}=\frac{11}{20}\)

10)\(\frac{0.2}{0.4}\)

\(\frac{0.2\div 2}{0.4\div 2}=\frac{0.1}{0.2}=\frac{1}{2}\)

 

We have 182 guests and no members online