Main menu

เอกนามที่จะนำมาลบกันได้ต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกัน 

การคล้ายกันพูดง่ายๆก็คือต้องมีตัวแปรเหมือนกันคับ...หรือต้องเป็นตัวแปรชุดเดียวกันหมด ยกตัวอย่างเช่น
\(4x \) คล้ายก้บ \(5x ,9x ,10x ,-4x \) เป็นต้น

\(-mn \) คล้ายกับ \(-20mn , 5mn , 4mn\)  เป็นต้น

\(x^{2}y\) คล้ายกับ \(5x^{2}y,-5x^{2}y,12x^{2}y\) คือถ้ามีตัวแปรชุดเดียวกันหมดคือตัวแปร \(x^{2}y\)ก็จะคล้ายกันหมดคับ...ส่วนตัวเลขข้างหน้าตัวแปรที่เป็นสัมประสิทธิ์...จะเป็นเลขอะไรก็ได้...คับ

ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลลบของ   \(5x - 2x\)

วิธีการทำง่ายๆ ครับ จับสัมประสิทธิ์มาลบกันเลย แล้วเติมตัวแปรต่อท้าย

\begin{array}{lcl}5x-2x&=&(5-2)x\\&=&3x\end{array}

ตอบ  \(3x\)  เห็นไหมคับง่ายๆ


ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลลบของ \(9xy - 4xy - 2xy - xy\)

วิธีการทำง่ายๆ ครับ จับสัมประสิทธิ์มาลบกันเลย แล้วเติมตัวแปรต่อท้าย

\begin{array}{lcl}9xy=4xy-2xy-xy&=&(9-4-2-1)xy\\&=&2xy\end{array}

ตอบ  \(2xy\)    เห็นไหมคับง่ายๆ


ตัวอย่างที่ 3 จงผลลบของ  \(-x-x-x-x\)

วิธีทำ จับสัมประสิทธิ์มาเลยครับ

จะได้

\begin{array}{lcl}-x-x-x-x&=&(-1-1-1-1)x\\&=&-4x\end{array}

ตอบ   \(-4x\)


มาลองทำแบบฝึกหัด...กันคับ

จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้

1) \(5x-8x+3x\)

จากโจทย์ข้อนี้จะเห็นได้ว่าทั้งสามพจน์นั้น...คล้ายกันทั้งสามพจน์เลย...ดังนั้นสามารถ...ที่จะนำมาบวก...มาลบกันได้คับ

จะได้

\begin{array}{lcl}5x-8x+3x&=&(5-8+3)x\\&=&(3-3)x\\&=&0x\\&=&0\end{array}

 

ตอบ \(0\) คับข้อนี้


2) \(-7y+9y+2y\)

ข้อนี้คล้ายกันทั้งสามพจน์คับ...เพราะมีตัวแปรเหมืนอกันทั้งสามพจน์เลยคือตัว y จึงได้ว่า

\begin{array}{lcl}-7y+9y+2y&=&(-7+9+2)y\\&=&4y\end{array}


3)\(4xy^{2}-(-3xy^{2})+xy^{2}\)

ทำเหมือนเดิมคับข้อนี้...ไม่ยากเลย...คล้ายกันทั้งสามพจน์เลย...เมื่อคล้ายกันแล้วก็จับสัมประสิทธิ์มาลบ...มาบวกกันได้เลยคับ...จะได้

\(=(4-(-3)+1)xy^{2}\)

\(=(4+3+1)xy^{2}\)

\(=8xy^{2}\)


4)\(\frac{5}{4}yz+\frac{15}{4}yz-6yz\)

ข้อนี้คล้ายกันทุกพจน์แลย...จับสัมประสิทธิ์มาบวก...มาลบ..กันเลยคับ..จะได้

\(=(\frac{5}{4}+\frac{15}{4}-6)yz\)

\(=(\frac{20}{4}-6)yz\)

\(=(5-6)yz\)

\(=-yz\)


5)\(6x^{2}+(-2x^{2})-3x^{2}\)

\(=(6+(-2)-3)x\)

\(=(6-2-3)x\)

\(=(4-3)x\)

\(=1x\)

\(=x\)


6)\(-3s^{3}-5s^{3}-9s^{3}\)

ทำเหมือนเดิมน่ะ...เพราะว่าคล้ายกันทั้งสามพจน์...จับสัมประสิทธิ์...มาลบ...มาบวกกันเลยคับ

\(=(-3-5-9)s^{3}\)

\(=(-8-9)s^{3}\)

\(=(-17)s^{3}\)


มาทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการลบเอกนามเพิ่มดีกว่า วันนี้มีแบบฝึกหัดมาเขียนเพิ่มครับอย่างไรใครสนใจก็ลองอ่านดูนะคับ

1.จงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้

1) \((-9st^{3})-(-3st^{3})\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}(-9st^{3})-(-3st^{3})&=&\left[-9-(-3)\right]st^{3}\\&=&\left[-9+3\right]st^{3}\\&=&-6st^{3}\end{array}

2) \(10x^{4}z-(-3x^{4}z)\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}10x^{4}z-(-3x^{4}z)&=&[10-(-3)]x^{4}z\\&=&[10=3]x^{4}z\\&=&13x^{4}z\end{array}

3) \((-5a^{2}bc)-7a^{2}bc\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}(-5a^{2}bc)-7a^{2}bc&=&[-5-7]a^{2}bc\\&=&-12a^{2}bc\end{array}

4) \(26a^{12}-30a^{12}\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}26a^{12}-30a^{12}&=&[26-30]a^{12}\\&=&-4a^{12}\end{array}

5)  \((-13xy^{2})-27xy^{2}\)

วิธีทำ 

\begin{array}{lcl}(-13xy^{2})-27xy^{2}&=&[-13-27]xy^{2}\\&=&-40xy^{2}\end{array}

6) \( 8ab-9ab\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}8ab-9ab&=&[8-9]ab\\&=&-ab\end{array}

7) \(16m^{2}n-13m^{2}n\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}16m^{2}n-13m^{2}n&=&[16-13]m^{2}n\\&=&3m^{2}n\end{array}

8) \(8x^{3}y-(-6x^{3}y)\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}8x^{3}y-(-6x^{3}y)&=&[8-(-6)]x^{3}y\\&=&[8+6]x^{3}y\\&=&14x^{3}y\end{array}

9) \((-9y^{3}z)-(-12y^{3}z)\)

วิธีทำ 

\begin{array}{lcl}(-9y^{3}z)-(-12y^{3}z)&=&[-9-(-12)]y^{3}z\\&=&[-9+12]y^{3}z\\&=&3y^{3}z\end{array}

10) \((-18xy^{2}z)-(-11xy^{2}z)\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}(-18xy^{2}z)-(-11xy^{2}z)&=&[-18-(-11)]xy^{2}z\\&=&[-18+11]xy^{2}z\\&=&-7xy^{2}z\end{array}

11) \(25yz^{2}-yz^{2}\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}25yz^{2}-yz^{2}&=&[25-1]yz^{2}\\&=&24yz^{2}\end{array}

12) \(28a^{3}-(-12a^{3})\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}28a^{3}-(-12a^{3})&=&[28-(-12)]a^{3}\\&=&[28+12]a^{3}\\&=&40a^{3}\end{array}

13) \(-\frac{1}{2}x-\left(-\frac{1}{4}x\right)\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}-\frac{1}{2}x-\left(-\frac{1}{4}x\right)&=&[-\frac{1}{2}-\left(-\frac{1}{4}\right)]x\\&=&[-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}]x\\&=&[\frac{-1\times 2}{2\times 2}+\frac{1}{4}]x\\&=&[-\frac{2}{4}+\frac{1}{4}]x\\&=&\frac{-2+1}{4}\\&=&-\frac{1}{4}\end{array}

14) \(3.0x^{3}y^{2}z-(-1.4x^{3}y^{2}z)\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}3.0x^{3}y^{2}z-(-1.4x^{3}y^{2}z)&=&[3.0-(-1.4)]x^{3}y^{2}z\\&=&[3.0+1.4]x^{3}y^{2}z\\&=&4.4x^{2}y^{3}z\end{array}

15) \(-\frac{1}{2}yz^{2}-\frac{3}{2}yz^{2}\)

วิธีทำ 

\begin{array}{lcl}-\frac{1}{2}yz^{2}-\frac{3}{2}yz^{2}&=&[-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}]yz^{2}\\&=&\frac{-1-3}{2}yz^{2}\\&=&\frac{-4}{2}yz^{2}\\&=&-2yz^{2}\end{array}

16) \(-\frac{13}{8}mn-\frac{17}{8}mn-\frac{2}{8}mn\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}-\frac{13}{8}-\frac{17}{8}-\frac{2}{8}&=&[-\frac{13}{8}-\frac{17}{8}-\frac{2}{8}]mn\\&=&[\frac{-13-17-2}{8}]mn\\&=&\frac{-32}{8}mn\\&=&-4mn\end{array}

17) \(-5y^{2}z^{3}-8y^{2}z^{3}-(-4y^{2}z^{3}\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}-5y^{2}z^{3}-8y^{2}z^{3}-(-4y^{2}z^{3})&=&[-5-8-(-4)]y^{2}z^{3}\\&=&[-5-8+4]y^{2}z^{3}\\&=&[-13+4]y^{2}z^{3}\\&=&-9y^{2}z^{3}\end{array}

18)  \(33xyz-15xyz-(-8xyz)\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}33xyz-15xyz-(-8xyz)&=&[33-15-(-8)]xyz\\&=&[33-15+8]xyz\\&=&[18+8]xyz\\&=&26xyz\end{array}

19) \(41xy^{3}z-18xy^{3}z-11xy^{3}z\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}41xy^{3}z-18xy^{3}z-11xy^{3}z&=&[41-18-11]xy^{3}z\\&=&[23-11]xy^{3}z\\&=&12xy^{3}z\end{array}

We have 100 guests and no members online