เอกนามที่จะนำมาลบกันได้ต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกัน 

การคล้ายกันพูดง่ายๆก็คือต้องมีตัวแปรเหมือนกันคับ...หรือต้องเป็นตัวแปรชุดเดียวกันหมด ยกตัวอย่างเช่น
4x  คล้ายก้บ 5x ,9x ,10x ,-4x  เป็นต้น

-mn  คล้ายกับ -20mn , 5mn , 4mn  เป็นต้น

\(x^{2}y\) คล้ายกับ \(5x^{2}y,-5x^{2}y,12x^{2}y\) คือถ้ามีตัวแปรชุดเดียวกันหมดคือตัวแปร \(x^{2}y\)ก็จะคล้ายกันหมดคับ...ส่วนตัวเลขข้างหน้าตัวแปรที่เป็นสัมประสิทธิ์...จะเป็นเลขอะไรก็ได้...คับ

ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลลบของ   5x - 2x

วิธีการทำง่ายๆ ครับ จับสัมประสิทธิ์มาลบกันเลย แล้วเติมตัวแปรต่อท้าย

5x - 2x

= (5-2)x

= 3x

ตอบ  3x เห็นไหมคับง่ายๆ


ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลลบของ 9xy - 4xy - 2xy - xy

วิธีการทำง่ายๆ ครับ จับสัมประสิทธิ์มาลบกันเลย แล้วเติมตัวแปรต่อท้าย

9xy - 4xy - 2xy - xy

=(9 - 4 - 2 - 1)xy

=2xy

ตอบ 2xy   เห็นไหมคับง่ายๆ


ตัวอย่างที่ 3 จงผลลบของ  -x-x-x-x

วิธีทำ จับสัมประสิทธิ์มาเลยครับ

จะได้ (-1-1-1-1)x

= -4x

ตอบ   -4x


มาลองทำแบบฝึกหัด...กันคับ

จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้

1) \(5x-8x+3x\)

จากโจทย์ข้อนี้จะเห็นได้ว่าทั้งสามพจน์นั้น...คล้ายกันทั้งสามพจน์เลย...ดังนั้นสามารถ...ที่จะนำมาบวก...มาลบกันได้คับ

จะได้

\(=(5-8+3)x\)

\(=(-3+3)x\)

\(=0x\)

\(=0\) 

ตอบ 0 คับข้อนี้


2) \(-7y+9y+2y\)

ข้อนี้คล้ายกันทั้งสามพจน์คับ...เพราะมีตัวแปรเหมืนอกันทั้งสามพจน์เลยคือตัว y จึงได้ว่า

\(=(-7+9+2)y\)

\(=(2+2)y\)

\(=4y\)


3)\(4xy^{2}-(-3xy^{2})+xy^{2}\)

ทำเหมือนเดิมคับข้อนี้...ไม่ยากเลย...คล้ายกันทั้งสามพจน์เลย...เมื่อคล้ายกันแล้วก็จับสัมประสิทธิ์มาลบ...มาบวกกันได้เลยคับ...จะได้

\(=(4-(-3)+1)xy^{2}\)

\(=(4+3+1)xy^{2}\)

\(=8xy^{2}\)


4)\(\frac{5}{4}yz+\frac{15}{4}yz-6yz\)

ข้อนี้คล้ายกันทุกพจน์แลย...จับสัมประสิทธิ์มาบวก...มาลบ..กันเลยคับ..จะได้

\(=(\frac{5}{4}+\frac{15}{4}-6)yz\)

\(=(\frac{20}{4}-6)yz\)

\(=(5-6)yz\)

\(=-yz\)


5)\(6x^{2}+(-2x^{2})-3x^{2}\)

\(=(6+(-2)-3)x\)

\(=(6-2-3)x\)

\(=(4-3)x\)

\(=1x\)

\(=x\)


6)\(-3s^{3}-5s^{3}-9s^{3}\)

ทำเหมือนเดิมน่ะ...เพราะว่าคล้ายกันทั้งสามพจน์...จับสัมประสิทธิ์...มาลบ...มาบวกกันเลยคับ

\(=(-3-5-9)s^{3}\)

\(=(-8-9)s^{3}\)

\(=(-17)s^{3}\)

Pin It