ไฟล์นี้เป็นไฟล์ Power Point น่ะครับ เป็นเรื่องการบวกและการลบพหุนามครับ ใช้ในการประกอบการสอนหรือ นำไปอ่านเพื่อเตรียมสอบได้ครับ