Power point ประกอบการสอนเรื่องการประยุกต์  ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหลายๆส่วนด้วยกันครับ เช่น

  • ห.ร.ม.
  • ค.ร.น.
  • แทนแกรม
  • จำนวนนับ
  • จำนวนเฉพาะ