ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ เป็นชุดกิจกรรมที่เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครับ ใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้ ซึ่งสะดวกสำหรับครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก ถือเป็นชุดกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆครับ ผลงานนี้เป็นผลงานการเผยแผ่ของคุณครู จริวัฒน์ วงษ์คง ครับซึ่งมีประโยชน์มากๆ ต้องขอขอบคุณ คุณครูมากๆครับ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดผลงานนี้ไปศึกษาเองได้นะครับ และครูสามารถใช้เป็นชุดกิจกรรมสอนในห้องเรียนได้ครับ 

ดาวน์โหลด

Pin It