ใบงานนี้เป็นใบงานเรื่องสถิติ เป็นสถิติเบื้องต้นสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งไม่ยากคับแต่เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้เราเข้าใจคอนเซปต์ของเรื่องสถิติซึ่งต้องเรียนในชั้น ม.ปลายอีกที่หนึ่ง  ซึ่งเรื่องที่ผมอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจให้มากๆในเรื่องสถิติในระดับชั้น ม.3 นี้ก็คือ  ค่ากลางของข้อมูล ซึ่งถ้าเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งเราต้องการตัวแทนของข้อมูลเพื่อที่จะอธิบายถึงสภาพทั่วไปของข้อมูลทั้งหมด  การที่เราจะเลือกตัวแทนข้อมูลออกมาเราก็มีวิธีการในการเลือก ซึ่งวิธีการในการเลือกเรียกว่า  การหาค่ากลางของข้อมูล  ซึ่งก็มี

  1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(Arithmetic mean)
  2. ค่ามัธฐาน(median)
  3. ฐานนิยม(mode)