แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ชุดนี้เป็นแบบทดสอบที่ดีมากครับ เพราะได้ฝึกกระบวกการคิด คิดอย่างมีเหตุผล เหมาะสำหรับการนำไปฝึกฝนเพื่อเป็นการเตรียมตัวสอบ ส่วนคุณครูสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปเป็นสื่อการสอนได้ครับ ซึ่งจะดีมากครับเพราะว่าเป็นข้อสอบที่ดี หรือนำไปเป็นแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็ได้ครับ สามารถดูตัวอย่างของข้อสอบได้ที่ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด