ค้นหา

ฐานนิยมของข้อมูล(mode)

ฐานนิยมของข้อมูล คือ ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุด  หรือพูดง่ายๆก็คือข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุด

ยกตัวอย่างเช่น คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 คน โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนนเป็นดังนี้

8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 9 , 7  ,4 , 2 , 6 , 5 , 6 , 8 , 9 , 6 จงหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้

วิธีทำ  ไม่ยากครับ ฐานนิยมของข้อมูลชุดใดๆ ก็คือ ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุด หรือข้อมูลตัวที่ซ้ำกันมากที่สุดครับ

จากข้อมูลคะแนนที่กำหนดให้จะเห็นว่าตัวที่มีความถี่สูงสุดหรือซ้ำกันมากที่สุดคือ 6  ดังนั้นฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ คือ 6  ครับ

ข้อควรระวังในการหาฐานนิยม

1.ถ้าข้อมูลชุดหนึ่ง มีข้อมูลแต่ละตัวมีความถี่เท่ากันหมดจะถือว่าข้อมูลนั้นไม่มีฐานนิยม

2.ถ้าข้อมูลชุดหนึ่ง มีข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดเท่ากันมากกว่าหนึ่งข้อมูล ในที่นี่จะไม่พิจารณาหาฐานนิยม

 

แบบฝึกหัด 3.2

6. พนักงานในบริษัทผลิตสื่อส่ิงพิิมพ์แห่งหนึ่งมีรายได้ต่อเดือนเป็นดังตารางต่อไปนี้

รายได้ต่อเดือน(บาท) 120,000 50,000 15,000 12,000 10,000 8,500
จำนวนพนักงาน(คน) 1 3 10 12 16 8

1) จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  และฐานนิยม

ตอบ ค่าเฉลี่ยเลยคณิต  คือ

\(\bar{x}=\frac{(120,000\times 1)+(50,000\times 3 )+(15,000\times 10 )+(12,000\times 12 )+(10,000 \times 16 )+(8,500\times 8 )}{1+3+10+12+16+8}\)

\(=\frac{792,000}{50}\)

\(=15,840\)

มัธยฐาน   คือ 12,000

ฐานนิยม  คือ 10,000

2) ถ้ามีการเจรจาเพื่อตกลงเรื่องการปรับเงินเดือนของพนักงาน โดยมีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ เจ้าของบริษัท ตัวแทนพนักงานและคนกลางผู้ไกล่เกลี่ย นักเรียนคิดว่าแต่ละฝ่่ายน่าจะเลือกค่ากลางค่าใดเป็นข้ออ้างในการเจรจา  จงอธิบาย

ตอบ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เพราะเป็นรายได้ที่มีความแตกต่างกันน้อยที่สุด

3) ร้านขายเสื้อสำเร็จรูปของสตรีแห่งหนึ่ง จำหน่ายเสื้อขนาดตามเบอร์ต่างๆ ในหนึ่งสัปดาห์ได้ดังตาราง

เบอร์เสื้อ 9 10 11 12 13 14 15
จำนวนที่จำหน่ายได้ 7 5 6 10 8 7 3

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1) คนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อเบอร์อะไร

ตอบ เบอร์ 12

2) เฉลี่ยแล้วในแต่ละวันขายเสื้อได้กี่ตัว

ตอบ \(\frac{7+5+6+10+8+7+3}{7}=7\)      ตัว

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com