เปรียบเทียบดอกเบี้ยทบต้น และดอกเบี้ยคงต้น  ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร จะได้เห็นข้อแตกต่างกัน