Article Index

Powerpoint ประกอบการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 เป็นสื่อประกอบการสอนของ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) หนังสือเขาดีมากๆ มีแบบฝึกหัดให้ลองทำเยอะมากๆ เหมาะสำหรับนำไปเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียน สามารถสั่งซื้อหนังสืออุดหนุนแบบออนไลน์ได้ ซื้อแล้วก็มี power point ประกอบการสอนให้ด้วย ใช้สอนได้สบายๆเลยครับ เขาทำไว้ให้ดีแล้ว ที่เหลือก็อยู่ที่การนำเสนอ การสอนของครู สอนยังไงให้สนุกไม่เบื่อ ตัวอย่าง Powerpoint อยู่ด้านล่างครับ ใครสนใจหนังสืออุดหนุนเขาได้ครับผม

ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนี้จะประกอบไปด้วยหน่วยเรียนรู้ต่อไปนี้

  •  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถิติและข้อมูล
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การนําเสนอข้อมูล
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การวัดตําแหน่งที่ของข้อมูล
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวัดการกระจายของข้อมูล
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การแปลความหมายของค่าสถิติ