ค้นหา

การนำเสนอข้อมูลโดยตารางแจกแจงความถี่

การนำเสอข้อมูลโดยตารางแจกแจงความถี่ เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยการนำข้อมูลดิบที่มีอยู่ มาเรียง โดย

อาจจะเรียงจากมากไปหาน้อย หรือ เรียงจากน้อยไปหามาก็ได้ ตัวอย่างเช่น

น้ำหนักเป็นกิโลกรัมของนักเรียนห้องหนึ่ง จำนวน 15  คนเป็นดังนี้

40 45  47  43  40

55 40  46  41  45

50 47  48  43  55

เราจะเห็นว่าข้อมูลดิบที่เป็นน้ำหนักตัวของนักเรียนห้องหนึ่ง เป็นข้อมูลที่ยังไม่เป็นระบบระเบียบ ซึ่งยากต่อการนำไปใช้ ดังนั้น เราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ มาจัดการนำเสนอใหม่เพื่อให้ข้อมูลนี้เป็นระบบและง่ายต่อการนำไปใช้ โดยการนำข้อมูลเหล่านั้น มานำเสนอโดยตารางแจกแจงความถี่  ขั้นตอนในการนำเสนอข้อมูลโดยตารางแจกแจงความถี่เป็นดังนี้

1. เขียนตารางแจกความถึ่

2. นำข้อมูลมาเรียงซึ่งอาจจะเรียงจากน้อยไปหามาก  หรือ เรียงจากมากไปหาน้อยก็ได้ครับ

น้ำหนักนักเรียน(กิโลกรัม) ความถี่       
40 3
41 1
42 0
43 2
44 0
45 2
46 1
47 2
48 1
49 0
50 1
51 0
52 0
53 0
54 0
55 2
รวม 15

จากตัวอย่าง: ตารางแจกแจงความถี่  น้ำหนัก 40 กิโลกรัม มีความถี่เท่ากับ 3  หมายความว่านักเรียนห้องนี้มีคนที่หนัก 40 กิโลกรัม อยู่ 3 คน   ช่องความถี่เมื่อนำมารวมกันต้องได้เท่าจำนวนทั้งหมดของนักเรียนในห้องนี้น่ะครับคือ 15

น้ำหนัก 42 กิโลกรัม มีความถึ่เท่ากับ  0  หมายความว่านักเรียนห้องนี้ไม่มีใครหนัก 42 กิโลกรัม เลยครับ

ตารางข้างบนเรียนว่า ตารางแจกความถี่น่ะครับ การนำเสนอข้อมูล โดยตารางแจกแจงความถี่ ไม่ยากเลยครับ ง่ายๆ แต่ก็ต้องรู้ไว้น่ะครับ

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com