การวัดความยาวเราเจอกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน เช่น วัดส่วนสูง วัดความยาวของประตูหน้าต่าง วัดความยาวของระยะทางการเดินทาง เป็นต้น ฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวัดหรือแม้แต่การแปลงหน่วยการวัดจากหน่วยหนึ่งไปอีกหน่วยหนึ่ง วันนี้เรามาดูตัวอย่างการแปลงหน่วยการวัดความยาว ไปดูการทำแบบฝึกหัดเลยครับผม  ผมจะเฉลยให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นบางข้อ เท่านั้นครับเพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อต่อๆไปครับ

ตัวอย่าง 1  คุณลุงสมปองสูง 150  เซนติเมตร อยากทราบว่าคุณลุงสมปองสูงกี่เมตร

เนื่องจาก 100  เซนติเมตร เท่ากับ  1  เมตร

ดังนั้น  150  เซนติเมตร เท่ากับ   \(\frac{150}{100}=1.50\)      เมตร

ตัวอย่าง 2  จงหาคำตอบต่อไปนี้

1)   เชือกเส้นนี้ยาว  5  เมตร คิดเป็นกี่เซนติเมตร

เนื่องจาก  1 เมตร  เท่ากับ   100  เซนติเมตร

ดังนั้น  5   เมตร เท่ากับ   \(100\times 5=500\)       เซนติเมตร

2)  ด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้กว้าง  40  เมตร คิดเป็นกี่วา

เนื่องจาก  2 เมตร เท่ากับ  1  วา

ดังนั้น  40  เมตร เท่ากับ  \(\frac{1}{2}\times 40=20\)     วา

3)  พิมพ์พรสูง  5  ฟุต 10  นิ้ว  ประมาณเป็นกี่เซนติเมตร

แปลง  5  ฟุต 10  นิ้ว ให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนครับ

เนื่องจาก  1  ฟุต เท่ากับ  12  นิ้ว

ดังนั้น   5  ฟุต เท่ากับ       \(12\times 5 =60\)     นิ้ว

เพราะฉะนั้น 5  ฟุต 10  นิ้ว เท่ากับ   60+10=70   นิ้ว

หาคำตอบกันเลยครับ

เนื่องจาก 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร

ดังนั้น  70  นิ้ว เท่ากับ   \(2.54 \times 70=177.8\)          เซนติเมตร